castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

2.2 Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la Fundació Caixa d’Enginyers i li correspon complir amb els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, d’acord amb els Estatuts i la llei aplicable.

Composició del Patronat de la Fundació Privada de Caixa d’Enginyers:

Patrons

President
Sr. Josep Oriol Sala Arlandis
Vicepresidente
Sr. Manuel Bertran Mariné
Secretari
Sr. Enric Homs Martínez

Sr. Pedro A. Hernández del Santo
Sr. David Parcerisas Vázquez
Sr. Pedro Marín Giménez
Sr. Jaime Roure Pagés
Sr. José María Pera Abadía
Sr. Antonio Santamans Olivé
Sr. Félix Masjuán Teixidó
Sra. Carme Botifoll Alegre
Sr. Josep M. Muxí Comellas
Sra. Montserrat Salleras Costal
Sra. Josefina Cambra Giné
Sr. Joan Cavallé Miranda
Sr. Salvador Domingo Comeche
Sr. Aurelio Luis Azaña García
Sr. Benjamín Calvo Pérez
Sr. Ramón Ferrer Canela
Sr. Joan Vallvé Ribera
Sr. José Miguel Muñoz Veiga
Sr. Jose Antonio Galdón Ruiz

< Presentació Missió, visió i valors de la Fundació Caixa D’enginyers >