castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

3.1 Principals projectes duts a terme

Durant el 2016, la Fundació Caixa d’Enginyers ha continuat col·laborant en diferents projectes amb l’objectiu de contribuir a la justícia social, a la sostenibilitat i a la inclusió laboral de persones en situació de risc social.

Entre els projectes duts a terme, destaquem la col·laboració amb ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, l’objectiu del qual és posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà per construir una societat mundial justa i solidària. Gràcies a aquesta col·laboració, l’any 2016 s’han iniciat les obres per al manteniment de pous d’aigua i la construcció de nous a Tanzània.

També és convenient destacar projectes com la col·laboració amb Worldreader.org, que té per objectiu la digitalització de continguts locals i el lliurament de llibres electrònics per millorar la vida de nens i nenes en països africans i de les seves famílies, o bé la col·laboració de Caixa d’Enginyers amb institucions educatives a través del finançament de beques per facilitar l’accés a l’educació de molts estudiants.

A més, per primera vegada, la Fundació ha publicat una memòria d’RSC elaborada seguint les directrius de la Guia G4 de GRI (Global Reporting Initiative). Continuem comptant amb la distinció de l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol) mitjançant el ¨Certificat de Responsabilitat Social Corporativa¨ i amb el distintiu ¨Igualtat a l’Empresa¨.

També cal destacar que Caixa d’Enginyers és la primera cooperativa de crèdit que és membre de Spainsif, un fòrum espanyol d’Inversió Socialment Responsable que fomenta la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d’inversió, la qual cosa fa que contribueixi al desenvolupament sostenible.

Des de 2014, el Grup Caixa d’Enginyers està adherit als Principis d’Inversió Responsable (PRI) promoguts pel Pacte Mundial de les Nacions Unides i de la UNEP, totes dues vinculades a les Nacions Unides.

Més enllà de les rendibilitats, en els últims anys s’han desenvolupat noves metodologies d’avaluació de les IIC (Institucions d’Inversió Col·lectiva) que mesuren aspectes no exclusivament financers dels quals destaquem els indicadors de rendibilitat elaborats per l’agència Morningstar, de la qual les IIC de Caixa d’Enginyers han assolit nivells molt rellevants.

< FITES de 2016 Contribució a col·laboracions, beques i premis >