castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

4. Els principals eixos d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers

Tenim un compromís amb la sostenibilitat, la protecció del medi ambient i la construcció d’una societat més justa. En especial, posem l'atenció en els col·lectius més vulnerables i/o afectats per la situació econòmica actual, a part de la seva dedicació especial al col·lectiu d’enginyers.

Les línies d’actuació de la Fundació es poden sintetitzar en les següents:

Formació, excel·lència professional i enginyeria

Suport a la formació acadèmica, amb dotacions per a beques i premis, i al desenvolupament professional. També fomenta activitats d’investigació que contribueixen a perfeccionar el món laboral i empresarial.

El 2016, s’ha iniciat l’elaboració dels “Quaderns de Finances i Assegurances” i ja s’ha publicat el seu primer número: Guia d'inversions.

Reinserció laboral i retorn social

Suport a les activitats d’integració de persones amb risc d’exclusió i a les activitats que beneficien el conjunt de la societat.

 

Ecologia i sostenibilitat

La Fundació és conscient que la protecció mediambiental cobra més importància amb el pas del temps. Per això, fa que una de les seves prioritats sigui la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Les tres línies d’actuació de la Fundació es materialitzen en diferents projectes realitzats a través d’altres entitats o mitjançant projectes propis.

Com a projectes propis, s’han dut a terme programes d’inserció laboral i de suport a l’emprenedoria i s’han lliurat premis i beques.

A més, s’han realitzat convenis i col·laboracions amb altres entitats per assolir els seus fins socials. Tenim més de 160 convenis de col·laboració signats amb entitats que promouen l’enginyeria en l’entorn social i que fomenten la cultura i l’educació. El 2016, s’ha continuat impulsant el talent i l’excel·lència a través d’acords amb diverses institucions per atorgar premis i beques. Els àmbits de la reinserció laboral, la formació i l’excel·lència són especialment rellevants per a Caixa d’Enginyers i, per això, s’hi destinen més esforços per incrementar les accions dutes a terme.

En data 31 de desembre de 2016, la Fundació tenia subscrits diversos convenis de col·laboració empresarial, regulats a l’article 25 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, en els àmbits següents:

< Col·laboració amb altres entitats i fundacions Accions en suport de la innovació i l’enginyeria >