castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

6. Memòria econòmica

1. Activitat de la Fundació

La Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers - Fundación Privada de la Caja de Ingenieros (d’ara endavant, la Fundació) va ser constituïda a partir de la transformació de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers segons els acords presos per l’Assemblea General Extraordinària de Socis celebrada el 15 d’abril de 2010.

Amb data 12 de novembre de 2010, la Fundació va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.649, iniciant aleshores les seves operacions a efectes comptables.

La Fundació està sotmesa a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2008, i publicada en el BOE, de 30 de maig de 2008. En aquesta llei, i en les seves modificacions posteriors, s’estableix el règim jurídic de les fundacions i de les associacions que exerceixen les seves funcions principalment en l’àrea geogràfica de Catalunya. Així mateix, la Fundació està sotmesa a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de fundacions i de verificació de l’actualitat de les associacions d’utilitat pública, en la qual es regulen les potestats del Protectorat com a instrument que vetla pel recte exercici del dret de fundació i assegura que el funcionament de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent; aquesta llei es va publicar en el DOG el 31 de desembre de 2014.

En l’àmbit fiscal, la Fundació està subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Així mateix, el Reial Decret 1270/2003, de 22 d’octubre, aprova el Reglament per a l’aplicació d’aquesta Llei 49/2002.

A més, la Fundació està sotmesa al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 31 de desembre de 2008, i a les seves modificacions posteriors.

El domicili social de la Fundació es troba al carrer Potosí, número 22, de Barcelona.

Els principals fins de la Fundació són els que s’indiquen a continuació:

 • La promoció i el foment d’actes d’interès social, cultural, beneficoassistencial, d’interès esportiu, educatiu o científic, professional i tecnològic de l’entorn local o de la comunitat en general.
 • La millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari, així com la protecció mediambiental.
 • La difusió, la promoció i el desenvolupament del cooperativisme.
 • La gestió i l’administració de les obres socials que li encomani qualsevol òrgan competent de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit (d’ara endavant, Caixa d’Enginyers), en aquells fins que coincideixin amb els fundacionals i, en especial, en el compliment dels fins del Fons d’Educació i Formació, que siguin dotats amb els fons, les assignacions i els mitjans necessaris o subvencionats convenientment.

Les activitats principals dutes a terme per la Fundació, per a la consecució dels fins fundacionals esmentats anteriorment, i realitzades en l’àmbit de l’enginyeria i dels seus professionals durant l’exercici 2016 són les següents:

 • Investigació i foment de mitjans que contribueixin a millorar la formació laboral, professional, empresarial, la qualitat de vida i el medi ambient.
 • Formació i educació en els principis i els valors cooperatius, i promoció de les relacions intercooperatives.
 • Gestió i administració de les accions socials que li encarrega Caixa d’Enginyers en les finalitats que coincideixen amb les fundacionals.
 • Atenció a persones en risc d’exclusió.
 • Organització de cursos, conferències, congressos, sessions d’estudi i d’investigació i altres actes similars sobre temes relacionats amb els fins fundacionals.
 • Finançament, preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis relacionats amb els fins fundacionals.
 • Concessió de beques, borses d’estudi i qualsevol altra ajuda econòmica similar per a la promoció d’estudis i activitats relacionats amb els fins fundacionals.
 • Concessió de premis a les persones, les organitzacions i les institucions que han destacat en el món cultural, social, professional i cooperatiu.
 • Realització de donacions, així com concessió de bestretes i patrocinis.

Les ajudes concedides durant l’exercici 2016 han estat les següents:

 • Cercle per al Coneixement: col·laboració en l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i social.
 • IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia: patrocini del Màster en Business en Innovació Farmacèutica.
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques per a tesis doctorals. Aportació a un esdeveniment a la demarcació de Girona.
 • Fundació Viver de Bell-lloc: ajuda en el projecte d’inserció laboral en el Montseny.
 • Fundació Privada Natura: col·laboració en el programa “Boscos que curen” per a la definició d’un itinerari forestal terapèutic a Catalunya (Nota 13).
 • Fundació Torrens-Ibern: col·laboració en el desenvolupament de la promoció de la llengua catalana en els àmbits tècnic i científic.
 • Universitat Politècnica de Catalunya: programa de préstecs UPC Alumni i patrocini del Concurs Emprèn 2016.
 • Fundació Empreses IQS: beca de grau i/o doble grau en Química, Enginyeria Química i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Fundació Worldreader.org: ajuda al desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals i lliurament de llibres electrònics amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes de països en vies de desenvolupament (Nota 13).
 • Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya: aportació per a la realització dels premis Bonaplata.
 • ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano: es contribueix a la promoció del desenvolupament humà als països del Sud mitjançant la cooperació internacional al desenvolupament i qualsevol altra activitat al Nord que, directament o indirectament, contribueixi a la millora de les condicions de vida en aquells països, especialment de les poblacions més desfavorides, i, en particular, el seu accés als serveis bàsics.
 • Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres: aportació al programa de formació d’”Enfortiment de la formació tècnica no presencial”.
 • Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: aportació per a la realització d’esdeveniments per a la Diada de l’Enginyer a Barcelona, per a l’acte social dels enginyers a Granollers i per a la Coral dels Enginyers.
 • Fundació Privada Banc dels Aliments: suport al projecte “FRED”, que té per objectiu incrementar el volum d’aliments refrigerats i congelats distribuïts i garantir que arribin als beneficiaris finals en òptimes condicions de consum.
 • Fundació Privada Sant Gervasi: patrocini dels Premis Manuel Arroyo.
 • Fundació ESADE: col·laboració en 2 beques BBA a estudiants i en el projecte d’investigació “La transició cap a una economia baixa en carboni” (Nota 13).
 • IL3-UB Fundació Institut de Formació Contínua de la UB: col·laboració en el Programa Superior Universitari en Emprenedoria 2016-2017.
 • Associació Punt de Referència: ajuda l’acompanyament de joves extutelats.
 • Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers: finançament de cursos per facilitar la recerca de treball.
 • Càritas Diocesana de Barcelona: ajuda a cursos de formació en lampisteria i electricitat per a la reinserció laboral de persones en situació d’exclusió social.
 • Pallapupas, Pallassos d’Hospital: suport en el seu objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals.
 • Arrels Fundació: col·laboració en el projecte "Housing first" d’accés a allotjament.
 • Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra: col·laboració en el projecte social “Et toca a tu”, que utilitza la música com a eina d’integració social.
 • Universidad Politécnica de Madrid: beques a l’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient.
 • Premis Fundació Caixa d’Enginyers i Beca Isabel de P. Trabal: tres premis a empreses emprenedores i una beca per a un programa d’investigació.
 • Concurs Idees Making Point: premis a projectes i idees de ciència, innovació i tecnologia.
 • Projecte Sevilla: ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals i premis als millors expedients de l’Escuela de Ingeniería de Sevilla.
 • Projecte València: col·laboració en programes de diferents escoles i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya: concessió de dues beques per a màster d’enginyeria informàtica i màster en enginyeria de telecomunicacions per al curs acadèmic 2016/2017.
 • Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic: finançament dels tornejos territorials “First Lego League” i “Junior First Lego League” destinats a estudiants d’educació primària i secundària.
 • Fundació Institut de Reinserció Social (IReS): col·laboració en el projecte “Joves-TIC”.
 • Associació “Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza” (ICLI): col·laboració en tasques de sensibilització social per a la cooperació al desenvolupament a Vitòria-Gasteiz.
 • Universitat d’Alacant: patrocini de premis acadèmics als alumnes amb millors expedients.
 • Real Academia de la Ingeniería: col·laboració en el desenvolupament del programa “Acollida i suport a noves estudiants”, inclòs en el projecte “Dona i Enginyeria”. La Fundació vol ajudar a impulsar el paper de la dona en l’àmbit de les ciències i la tecnologia.
 • Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC, fundació gestora de les escoles universitàries de La Salle Campus Barcelona): col·laboració en el projecte “Patrocini i Talent de noves tecnologies”.
 • Fundació Jaume Bofill: suport a projectes ApS, programa aprenentatge-servei en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
 • Fundació Tecnocampus: col·laboració en l’àmbit de la formació pràctica i investigació científica en l’àrea de l’economia social; estudi de l’impacte de les xarxes socials en el món cooperatiu.
 • Fundació de la Jardineria i el Paisatge: promoció dels horts urbans (Nota 13).
 • Universidad de Zaragoza: beques de mobilitat per al curs 2016/2017.

En data 31 de desembre de 2016, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració empresarial, regulats a l’article 25 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, amb les entitats següents:

 • Conveni del 2010 al 2012 amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (V08398554) i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (G08398562), per un import de 20.000 euros anuals, prorrogable cada 3 anys. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a les esmentades entitats i obté el dret que aquesta aportació es comuniqui de manera fefaent a tots els col·legiats i associats d’aquestes entitats. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per al 2016 amb la Fundació Privada Natura (G61425526), per un import de 10.000 euros anuals, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat per a la definició d’un itinerari forestal terapèutic a Catalunya i obté el dret que es difongui la col·laboració prestada per la Fundació. Amb aquest Conveni, amb el qual es col·labora a la reforestació i recuperació de boscos, es dona compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient (Nota 13).
 • Conveni per a l’any 2013 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un import de 20.000 euros, prorrogable anualment fins a un total de 5 anys. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que sigui nomenada mecenes del projecte de Préstecs UPC Alumni. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2015 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que sigui nomenada col·laboradora en el Concurs Emprèn UPC. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano (G80004757), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de donar suport econòmic a les activitats i al funcionament de l’esmentada entitat i obté el dret que es difongui la col·laboració i el suport prestats, reconeixent els seus valors cooperativistes i d’ajuda al sector. Amb aquest Conveni es contribueix al projecte “Garantir la sostenibilitat de la gestió del sistema d’aigua de la comunitat de Lugulu. Districte de Same. Regió de Kilimanjaro”. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres (G81469868), per un import de 6.000 euros, renovable per acord de les parts. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de donar suport econòmic al projecte “Enfortiment de la formació tècnica no presencial” i obté el dret que es difongui la col·laboració i el suport prestats. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Privada Banc dels Aliments (G58443771), per un import de 8.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat que es destinarà al projecte “FRED” i obté el dret que es difongui l’acord de col·laboració i els ajuts que concedeix. Amb aquest Conveni, amb el qual ajuda a lluitar contra la gana, la marginació i la pobresa a Catalunya, es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Empreses IQS (G08283459), per un import de 13.630 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a Beques a l’Excel·lència Acadèmica per a la realització de grau i/o doble grau en Química, Enginyeria Química i Administració i Direcció d’Empreses. Així mateix, obté el dret que la Fundació Empreses IQS esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni, el qual s’afavoreix activitats educatives i de formació, es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès educatiu i professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb Arrels Fundació (G61611364), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al programa ""Housing first"" de l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i d’activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que Arrels Fundació esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació ESADE (G59716761), per un import de 25.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat perquè el destini al seu fons de beques per a alumnes de programes universitaris i MBA i obté el dret que la Fundació ESADE esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni, el qual afavoreix activitats educatives i de formació, es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació ESADE (G59716761), per un import total de 50.000 euros (per als exercicis 2016-2017), per a un estudi sobre el canvi climàtic i l’economia baixa en carboni. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i d’activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida, del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient (Nota 13).
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Worldreader.org (G65520744), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou conveni, per al projecte d’ajuda als refugiats: crear una col·lecció digital de llibres adreçats als refugiats de Síria sobre consolidació de la pau i la recuperació de la comunitat, així com augmentar el nombre de títols en àrab. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que aquesta la inclogui dins de la seva xarxa global de col·laboradors a la seva pàgina web. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari (Nota 13).
 • Conveni per a l’any 2016 amb l’Escola Sant Gervasi-Fundació Privada Sant Gervasi (G61258570), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al seu programa Premis Manuel Arroyo, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i d’activitats de l‘entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que la Fundació Privada Sant Gervasi esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
 • Conveni per a l’any 2016 amb Càritas Diocesana de Barcelona (R0800314G), per un import de 8.000 euros, prorrogable anualment. Aquest acord va destinat al projecte MIGRASTUDIUM a Ciutat Vella. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i d’activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que Càritas esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni per a l’any 2012 amb la Universidad Politécnica de Madrid (Q2818015F), per un import de 30.000 euros anuals, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’entitat esmentada perquè el destini a concedir premis a l’excel·lència acadèmica i als millors expedients i obté el dret que es faci una menció especial de la Fundació en l’acte de lliurament dels premis. Amb aquest Conveni, el qual afavoreix activitats educatives i de formació, es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb l’IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (A61516704) (el soci tecnològic per a la indústria química i farmacèutica), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat per al patrocini del Màster en Business en Innovació Farmacèutica i dels cursos Gestió Empresarial per a científics, Aproximació al món de l’empresa, Anàlisi d’empreses i Creació del Pla d’Empresa, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’IUCT, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que l’IUCT esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2013 amb el Cercle per al Coneixement-Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (G08406605), per un import de 1.500 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que aquesta esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
 • Conveni per a l’any 2016 amb l’Associació Punt de Referència (G61356689), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al projecte “Ocupa’t”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per a l’any 2016 i fins al març de 2017 amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (G64489172), per un import de 35.800 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que aquesta aporti tots els mitjans humans necessaris per a la direcció i gestió del programa i la realització correcta de l’acció formativa (impartició de cursos d’emprenedoria). Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Viver de Bell-lloc (G65434896), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de 50 joves en risc d’exclusió social i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra (G64006646), per un import de 10.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou annex. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni per a l’any 2016 amb Pallapupas, Pallassos d’Hospital (G62123484), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al nou projecte “Acompanyament a quiròfan a l’hospital de Manresa”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Torrens-Ibern (G58978883), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat per al projecte “Promoció de la llengua catalana”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic, per un import de 7.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat per als tornejos territorials “First Lego League” i “Junior First Lego League” destinats a estudiants d’educació primària i secundària, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Institut de Reinserció Social (IReS) (G64147184), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat per al projecte “Joves-TIC”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per a l’any 2015 i amb vigència fins al 2017 amb la Universitat Politècnica de València (Q4618002B), per un import de 3.000 euros, prorrogable per acord de les parts. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (G60667813), per un import de 6.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’entitat esmentada per a la concessió de dues beques per a estudiants talentosos, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per a l’any 2016 amb l’Associació “Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza” (ICLI) (G01198274), per un import de 4.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat per al projecte “ICLI, 20 anys dissenyant estructures de solidaritat”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per al curs acadèmic 2016/2017 amb l’Hermandad de los Estudiantes de Sevilla (G41299280), per un import de 2.500 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Tecnocampus (G62034111), per un import de 8.000 euros, per a la realització d’un estudi sobre l’impacte de les xarxes socials en el món cooperatiu. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès ecològic i sostenibilitat.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Privada Universitat i Tecnologia, FUNITEC (G60643558), per un import de 9.000 euros, prorrogable anualment, amb l’objectiu de promoure l’esperit tecnològic i innovador entre alumnes de batxillerat. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació Jaume Bofill, per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord, amb l’objectiu de col·laborar en el programa “Aprenentatge Servei” en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Real Academia de Ingeniería (Q2862005B), per un import de 15.000 euros, amb vigència fins al 31 de desembre de 2017, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord, per al programa “Acollida i suport a noves estudiants”, inclòs en el projecte “Dona i Enginyeria”. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i  foment d’actes d’interès social.
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge (G62867676), per un import de 12.000 euros, per al programa de disseny i projecte d’horts urbans. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès ecològic i sostenibilitat (Nota 13).
 • Conveni per a l’any 2016 amb la Universidad de Zaragoza, per un import de 10.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat per al projecte “Beques de mobilitat”, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dona compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès ecològic i sostenibilitat.

S’han seleccionat com a beneficiaris de les activitats els que encaixaven millor en alguna de les línies d’actuació següents de la Fundació:

 • Enginyeria i innovació.
 • Ecologia i sostenibilitat.
 • Retorn social i reinserció laboral.
 • Formació, excel·lència professional, beques i premis.

Els beneficiaris de les activitats dutes a terme per la Fundació han estat, bàsicament, els següents:

 • Socis del Cercle per al Coneixement.
 • Membres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia.
 • Guanyadors de la Convocatòria anual de beques per a tesis doctorals d’enginyers industrials del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Treballadors amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Viver de Bell-lloc.
 • Ciutadans de Madrid i rodalia en general.
 • Beneficiaris de la Fundació Torrens-Ibern.
 • Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Beneficiaris de les beques retornables UPC Alumni.
 • Guanyadors dels premis Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
 • Comunitats de Tanzània, beneficiaris dels projectes d’ONGAWA.
 • Alumnes dels cursos del projecte “Consolidació de la formació tècnica no presencial” de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres.
 • Beneficiaris dels projectes socials d’ajuda a la pobresa de la Fundació Banc dels Aliments.
 • Guanyadors dels Premis Manuel Arroyo de la Fundació Privada Sant Gervasi.
 • Alumnes becats d’ESADE i d’IQS.
 • Beneficiaris del Programa Superior Universitari en Emprenedoria de la UB.
 • Beneficiaris de l’acompanyament de joves extutelats de l’Associació Punt de Referència.
 • Participants en els cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers per facilitar la recerca de treball.
 • Participants en els cursos de lampisteria i electricitat de Càritas.
 • Nens i persones grans, pacients de l’hospital de Manresa.
 • Beneficiaris del projecte d’accés a allotjament d’Arrels Fundació.
 • Nens, joves i persones en risc d’exclusió social participants en el concert “Et toca a tu” de L’Auditori.
 • Guanyadors de les beques a l’excel·lència acadèmica i dels premis al millor expedient de la Universidad Politécnica de Madrid.
 • Beneficiari de la beca d’investigació Isabel de P. Trabal.
 • Empreses guanyadores dels tres premis per potenciar el negoci de les empreses emprenedores.
 • Guanyadors dels tres premis del concurs Idees Making Point.
 • Beneficiaris dels projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals del Projecte Sevilla.
 • Participants en els projectes de diferents escoles i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
 • Estudiants d’educació primària i secundària participants en els tornejos “First Lego League” i “Junior First Lego League”.
 • Joves de col·lectius vulnerables participants en el projecte “Joves-TIC” de la Fundació IReS.
 • Assistents als concerts en el marc de la celebració dels 20 anys d’existència de l’Associació ICLI.
 • Alumnes guanyadors dels premis als millors expedients de la Universitat d’Alacant.
 • Beneficiàries del Programa “Acollida i suport a noves estudiants” de la Real Academia de Ingeniería.
 • Beneficiaris del projecte “Patrocini i Talent de noves tecnologies” de la Fundació Privada Universitat i Tecnologia.

 

S’ha procedit a donar publicitat a la convocatòria dels cinc projectes descrits a través de la web pública de Caixa d’Enginyers i d’altres webs del sector.

Finalment, a continuació es detalla la publicitat de les ajudes i el seu resultat:

Se ha procedido a publicitar la convocatoria de los cinco proyectos descritos a través de la web pública de Caja de Ingenieros y de otras webs del sector.

2. Bases de presentació dels comptes anuals i altra informació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2016 han estat formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió celebrada el 30 de març de 2017, d’acord amb el marc d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació el 31 de desembre de 2016 i del resultat de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu produïts durant l’exercici anual acabat en aquesta data. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015 van ser formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió celebrada el 31 de març de 2016.

Els comptes anuals de l’exercici 2016 de la Fundació s’han elaborat seguint, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions vigent en el moment de la seva formulació (Nota 2.2). Aquests comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables que manté la Fundació.

Aquests comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, que és la moneda funcional de la Fundació.

2.2. Principis comptables aplicats

El Patronat de la Fundació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2016 tenint en compte tots els principis i les normes comptables d’aplicació obligatòria que hi tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La informació continguda en els comptes anuals és responsabilitat del Patronat de la Fundació.

Per a la preparació de determinada informació inclosa en els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2016, s’han utilitzat estimacions basades en hipòtesis realitzades per valorar determinats actius, passius, ingressos i despeses que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:

 • L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (Notes 4.1 i 4.2).
 • La vida útil dels actius materials (Nota 4.1).

Si bé les estimacions anteriorment descrites han estat realitzades en funció de la millor informació disponible el 31 de desembre de 2016 sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis; el que es faria, si s’escau, conforme a allò que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions, de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en el compte de pèrdues i guanys dels exercicis afectats.

2.4. Comparació de la informació

D’acord amb la legislació vigent, la informació que conté aquesta memòria relativa a l’exercici 2015 es presenta, exclusivament, a efectes comparatius juntament amb la informació corresponent a l’exercici 2016 i, en conseqüència, no forma part dels comptes anuals de l’exercici 2016.

2.5. Agrupació de partides

En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades segons la seva naturalesa.

2.6. Canvis en criteris comptables

Durant l’exercici 2016, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris comptables respecte als criteris aplicats a l’exercici 2015.

2.7. Correcció d’errors

En l’elaboració dels comptes anuals, no s’ha detectat cap error significatiu que hagi suposat la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2015. 

2.8. Memòria econòmica

El Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge, desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, han d’elaborar aquestes entitats.

L’article tercer d’aquest Reglament, en el seu punt 3, estableix que les entitats que, en virtut de la seva normativa comptable, estiguin obligades a l’elaboració de la memòria dels comptes anuals, hi poden incloure la informació que ha de contenir la memòria econòmica.

La Fundació ha inclòs a aquesta memòria tota la informació requerida per aquest Reglament.

 

3. Aplicació del resultat

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2016 és la següent:

4. Normes de registre i valoració

En l’elaboració dels comptes anuals de la Fundació, corresponents a l’exercici 2016, s’han aplicat les normes de registre i valoració següents:

4.1. Immobilitzat material

L’immobilitzat material està format per mobiliari que és propietat de la Fundació.

L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció i, posteriorment, es minora per l’amortització acumulada corresponent i per les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.

A aquests efectes, les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que formen l’immobilitzat material s’imputen al capítol ‘Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen. D’altra banda, els imports invertits en la renovació, l’ampliació i la millora, que contribueixin a augmentar la productivitat, la capacitat o l’eficiència o a allargar la vida útil d’aquests béns, es registren com el valor més alt dels béns corresponents i, conseqüentment, si s’escau, s’ha de donar de baixa el valor comptable dels elements que s’hagin substituït o renovat.

La Fundació amortitza l’immobilitzat material aplicant el mètode lineal durant un període de 10 anys. Les dotacions anuals en concepte d’amortització es registren amb contrapartida al capítol ‘Amortització de l’immobilitzat’ del compte de pèrdues i guanys adjunt.

Deteriorament de valor dels actius materials

Al final de cada exercici, la Fundació revisa els valors comptables dels elements de l’immobilitzat material, per determinar si hi ha indicis que el seu valor net és superior al seu import recuperable, el que implicaria una reducció del valor comptable dels elements afectats fins al seu import recuperable i un ajust de la resta de quotes d’amortització en funció del seu nou valor i de la seva vida útil romanent. La pèrdua per deteriorament de valor es registra, si s’escau, en l’epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat – Deterioraments i pèrdues” del compte de pèrdues i guanys.

De forma anàloga, si hi ha indicis de recuperació del valor de l’immobilitzat material, la Fundació registra la reversió de la pèrdua per deteriorament comptabilitzada en els períodes anteriors, i no pot superar mai el seu valor comptable original.

De forma análoga, si existen indicios de recuperación del valor del inmovilizado material, la Fundación registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en los periodos anteriores, no pudiendo superar nunca su valor en libros original.

4.2. Instruments financers

Un instrument financer és un contracte que dona lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o un instrument de patrimoni en una altra. La Fundació reconeix en balanç un instrument financer únicament quan es converteix en una part del contracte d’acord amb les seves disposicions.

En el balanç de situació, els actius i passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment sigui inferior o igual o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici.

4.2.1 Actius financers

Classificació

Els actius financers que té la Fundació es classifiquen, a efectes de valoració, en les categories següents:

Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la realització de les activitats pròpies de la Fundació esmentades en la Nota 1 o els que, no tenint un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni ni derivats, i els seus cobraments siguin de quantia fixa o determinable i no es negociïn en un mercat actiu.

Actius financers disponibles per a la venda: inclouen els instruments de patrimoni, els valors representatius de deute i les participacions en empreses del Grup.

Valoració inicial

Els actius financers es registren inicialment pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que li siguin directament atribuïbles.

Valoració posterior

Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor raonable, i es registra en el patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que l’actiu sigui alienat o hagi patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), moment en què aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el patrimoni net passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys.

Almenys al tancament de cada exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament per als seus actius financers. Es considera que hi ha evidència objectiva de deteriorament en els instruments de patrimoni si es produeix una caiguda superior al 40% del valor de cotització de l’actiu, respecte al seu cost d’adquisició, i si s’ha produït un descens d’aquest valor de manera prolongada durant un període d’un any i mig sense que es recuperi el valor. En el cas dels valors representatius de deute, es considera indici de deteriorament quan s’evidencia una disminució de la capacitat de pagament de l’emissor, ja sigui perquè s’hagi posat de manifest per la seva morositat o per altres raons diferents.

La Fundació dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu dels actius financers corresponents i s’han transferit substancialment els riscos i els beneficis inherents a la seva propietat.

4.2.2 Participacions en entitats del Grup i associades

Es consideren entitats del Grup aquelles sobre les quals la Fundació té capacitat per exercir el control, capacitat que es manifesta, generalment però no únicament, per la propietat, directa o indirecta, del 50% o més dels drets de vot de les entitats participades o, si aquest percentatge és inferior o nul, per l’existència d’altres circumstàncies o acords que atorguin a la Fundació el seu control.

Es consideren entitats associades aquelles entitats sobre les quals la Fundació té capacitat per exercir una influència significativa, capacitat que es manifesta en una participació (directa o indirecta) igual o superior al 20% dels drets de vot de l’entitat participada o, si aquest percentatge és inferior al 20%, per l’existència d’alguna de les circumstàncies establertes en la normativa vigent per a la consideració d’influència significativa, com ara la representació en el Consell d’Administració.

Les participacions en entitats del Grup i associades es presenten en els epígrafs ‘Inversions en entitats del Grup i associades a llarg termini - Instruments de patrimoni’ i ‘Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini - Instruments de patrimoni’ del balanç de situació, segons correspongui.

4.2.3 Passius financers

Són passius financers els dèbits i les partides que la Fundació ha de pagar i que s’han originat en la realització de les seves activitats pròpies esmentades en la Nota 1, o també els que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats.

Els dèbits i les partides que cal pagar es valoren, inicialment, pel valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles a la mateixa. Després, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.

La Fundació dona de baixa els passius financers quan s’han extingit les obligacions que els han generat.

4.2.4 Criteris per a la determinació dels ingressos i de les despeses procedents de les diferents categories d’instruments financers

Els interessos percebuts d’actius financers es reconeixen aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan es declara el dret de l’accionista a percebre’ls. A aquests efectes, la Fundació registra els ingressos per remuneracions de la seva participació en Caixa d’Enginyers en el moment en què les aquestes remuneracions són aprovades per l’Assemblea General de Socis de l’esmentada entitat.

4.3. Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional de la Fundació és l’euro. Per tant, totes les transaccions denominades en moneda diferent de l’euro es consideren denominades en ‘moneda estrangera’ i es registren segons els tipus de canvi vigents en les dates de les operacions.

El 31 de desembre de 2016 i 2015, la Fundació no té saldos en moneda estrangera. Així mateix, durant els exercicis 2016 i 2015, la Fundació no ha fet transaccions en moneda estrangera.

4.4. Impost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent-lo com la base imposable del l’esmentat impost, i minorat per les bonificacions i les deduccions en la quota, exclosos els pagaments i les retencions a compte.

La despesa o l’ingrés per impost sobre beneficis comprenen la part de la despesa o de l’ingrés per l’impost corrent i la part corresponent a la despesa o a l’ingrés per l’impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici d’un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, exclosos els pagaments i les retencions a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest exercici, donen lloc a un import més baix de l’impost corrent.

La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies, que s’identifiquen com aquells imports, que es preveuen pagables o recuperables, derivats de les diferències entre els imports comptables dels actius i passius i el seu valor fiscal; així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades. Aquests imports es registren aplicant, a la diferència temporània o al crèdit que correspongui, el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables significatives. D’altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es considera probable que la Fundació disposi de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.

Els actius i passius per impost diferit, originats per operacions amb càrrecs i abonaments directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.

A cada tancament comptable, es consideren els actius per impost diferit registrats amb l’objectiu de comprovar que es mantinguin vigents, i se’ls efectua les correccions oportunes en el cas d’haver-hi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament, s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i són objecte de reconeixement en el cas de ser probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives modificacions, les rendes derivades del patrimoni de la Fundació i d’activitats econòmiques de caràcter social estan exemptes de l’impost sobre beneficis, mentre que la resta de les rendes obtingudes tributen al tipus del 10%.

4.5. Reconeixement d’ingressos i despeses

La Fundació registra els ingressos i les despeses d’acord amb el principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i els impostos, entre d’altres.

4.6. Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al compte de pèrdues i guanys, al capítol ‘Ingressos per les activitats’.

En els exercicis 2016 i 2015, la totalitat de les subvencions, les donacions i els llegats rebuts han estat de caràcter no reintegrable.

4.7. Transacciones con partes vinculadas

La Fundació fa totes les seves operacions amb parts vinculades a valor de mercat.

5. Immobilitzat material 

Aquest epígraf del balanç de situació adjunt, en data 31 de desembre de 2016, està format per mobiliari propietat de la Fundació per un import de 3.501,25 euros, que, en aquesta data, estava en ús i totalment amortitzat.

Tot seguit es detalla el moviment de les partides que componen l’immobilitzat material de la Fundació:

 

6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

Les despeses en concepte d’arrendament operatiu al llarg de l’exercici i els compromisos adquirits de quotes futures d’arrendament mínimes (IVA inclòs), en virtut d’arrendaments operatius no cancel·lables, són les següents:

Els compromisos per lloguer adquirits corresponen a un contracte de lloguer d’un local, que es va signar, amb data 3 de gener de 2013, per un període de 10 anys. A aquests efectes, dins del contracte de lloguer hi ha una clàusula d’actualització de preus amb referència a la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema d’Índexs de Preus de Consum que fixi l’Institut Nacional d’Estadística. L’1 d’agost del 2016 es va signar una clàusula addicional en la qual es modifica l’espai a llogar i el seu import mensual. 

7. Instruments financers

7.1. Actius financers

Els actius financers, en data 31 de desembre de 2016 i 2015, s’han classificat atesa la seva naturalesa i la funció que compleixen en la Fundació, segons s’indica en el detall següent:

 

Els instruments de patrimoni, en data 31 de desembre de 2016 i 2015, es componien de participacions en fons d’inversió gestionats pel Grup Caixa d’Enginyers, per un import d’1.283.821,29 euros (1.374.625,43 euros, el 31 de desembre de 2015) i de les inversions en patrimoni que es detallen, seguidament, dins de l’apartat ‘Inversions financeres en patrimoni’.

Les variacions en el valor raonable experimentades pels actius financers inclosos a la cartera d’actius financers disponibles per a la venda han estat registrades amb contrapartida al patrimoni net, per un import de 654.743,68 euros (637.589,97 euros, en l’exercici 2015), tal com s’indica en la Nota 4.2.1 i tal com es presenta en els estats d’ingressos i despeses reconeguts adjunts. En la determinació del valor raonable, la Fundació s’ha basat en preus cotitzats en mercats actius o assimilables (Nota 4.2.1). No s’ha registrat cap import en concepte de pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2016 i 2015.

Els ingressos generats pels interessos dels actius financers han estat de 147.022,09 euros durant l’exercici 2016 (129.011,91 euros durant l’exercici 2015) i els beneficis obtinguts per l’alienació d’actius financers, durant l’exercici 2016, van ser de 9.769,82 euros (115.088,55 euro durant l’exercici 2015).

Inversions financeres en patrimoni

A continuació, es mostra el detall de les inversions en patrimoni que formen part de la cartera d’actius disponibles per a la venda de la Fundació, en data 31 de desembre de 2016 i 2015:

7.2. Passius financers

 

 

El 31 de desembre de 2016 i 2015, tots els passius financers de la Fundació es classifiquen en la categoria de valoració de dèbits i partides a pagar i corresponen al detall que s’indica a continuació:

 

L’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, establia l’obligació per a les entitats de publicar, de forma expressa, les informacions sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels comptes anuals.

La Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, ha modificat la Llei 15/2010, anteriorment esmentada, per tal que les entitats incloguin expressament a les memòries de comptes anuals el període mitjà de pagament als proveïdors, i ha facultat l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (d’ara endavant, ICAC) a establir les adaptacions necessàries per al compliment d’aquesta obligació.

D’acord amb allò que indica l’article 6 de la Resolució, de 29 de gener de 2016, de l’ICAC, es desglossa, a continuació, la informació requerida en relació amb el període mitjà de pagament als proveïdors, la ràtio de les operacions pagades i pendents de pagament i el total de pagaments realitzats i pendents de fer a la data del tancament del balanç de situació adjunt:

Les dades exposades en el quadre anterior sobre pagaments als proveïdors fan referència als proveïdors que, per la seva naturalesa, són creditors comercials, de manera que inclouen les dades del capítol ‘Creditors per activitats i altres comptes a pagar’ del balanç de situació adjunt.

La Fundació ha calculat el període mitjà de pagament als proveïdors com el termini que transcorre des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor fins al pagament material de l’operació d’acord amb la metodologia que es descriu a l’article 5 de l’esmentada Resolució de l’ICAC.

El termini màxim legal de pagament aplicable a la Fundació, en l’exercici 2016, segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (modificada pel Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer), és de 30 dies naturals, excepte que hi hagi un pacte entre les parts i sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies naturals. En els serveis contractats entre la Fundació i Caixa d’Enginyers, s’ha pactat un termini de pagament de 60 dies naturals.

8. Fons propis

El moviment de fons propis dels exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:

El Fons Social de la Fundació està format íntegrament per la dotació del patrimoni que es va reconèixer a la carta fundacional en el moment de la transformació de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers (Nota 1).

A més, el Fons Social de la Fundació es pot veure incrementat pels béns i drets de contingut econòmic o patrimonial que, durant la seva existència, s’hagin aportat o afectat per part del Patronat, amb caràcter permanent, als objectius fundacionals. Des de la creació de la Fundació, no s’ha realitzat cap dotació addicional al Fons Social.

Els resultats negatius d’exercicis anteriors provenen de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers, i es van generar abans de la seva transformació en la Fundació per un import de 36.693,69 euros i dels resultats negatius de l’exercici 2015 per un import de 2.354,66 euros.

9. Subvencions, donacions i llegats

A l’exercici 2016, la Fundació ha rebut donacions per un import de 948.759,68 euros (352.357,00 euros, en l’exercici 2015), dels quals 900.000 euros provenen de Caixa d’Enginyers (350.000,00 euros, en l’exercici 2015), 47.524,68 euros d’empreses del Grup (arran del Conveni firmat el setembre de 2016) i 1.235,00 euros de donacions particulars (2.357,00 euros, en l’exercici 2015) amb l’objectiu de realitzar les activitats descrites a la Nota 1, amb la qual cosa es compleix la condició de rendes exemptes de l’impost sobre beneficis de l’article 6.1.a) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

10. Situación fiscal

L’impost sobre beneficis es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per l’aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats (Nota 2.2), que no ha de coincidir necessàriament amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost.

El 31 de desembre de 2016 i 2015, la Fundació està al corrent de totes les seves obligacions fiscals. 

10.1 Impost sobre beneficis

A continuació es mostra el detall de la liquidació de l’impost sobre beneficis dels exercicis econòmics acabats el 31 de desembre de 2016 i 2015:

La majoria de les rendes obtingudes per la Fundació durant l’exercici 2016 han estat derivades de donacions rebudes per col·laborar amb els fins de l’Entitat, d’ingressos procedents del seu patrimoni mobiliari o de transmissions dels seus béns o drets, i es consideren rendes exemptes de l’impost sobre beneficis segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. També s’han obtingut rendes exemptes per un import de 9.769,82 euros procedents de la venda de participacions en fons d’inversió.

10.2 Desglossament dels actius i els passius per impostos diferits

En els capítols ‘Actius per impost diferit’ i ‘Passius per impost diferit’ dels balanços de situació adjunts, s’inclou exclusivament l’import de les diferències temporànies deduïbles o imposables, respectivament, que han sorgit en la variació del valor raonable de les participacions en els fons d’inversió de la Fundació i dels títols de Caixa d’Enginyers.

A continuació es mostra el desglossament dels passius per impostos diferits, en data 31 de desembre de 2016 i 2015:

El 31 de desembre de 2016 i 2015, la Fundació no té actius per impost diferit.

10.3 Exercicis pendents de comprovació i revisions fiscals

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. En data 31 de desembre de 2016, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables dels últims quatre anys. El Patronat de la Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius addicionals significatius.

11. Ingressos i despeses

El detall de les partides d’ingressos i despeses, per als exercicis 2016 i 2015, dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es mostra a continuació:

Els ingressos i les despeses de la Fundació es generen principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya.

La majoria de les rendes obtingudes per la Fundació són rendes exemptes de tributació de l’impost sobre beneficis, atès allò que s’estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. A continuació, es detallen les rendes exemptes de tributació assenyalant l’epígraf concret en el qual s’empara la seva exempció:

 • ‘Donacions’: són rendes exemptes segons l’article 6, apartat primer, lletra a), de la Llei 49/2002.
 • ‘Ingressos financers de valors negociables i altres instruments financers’: són rendes exemptes segons l’article 6, apartat segon, de la Llei 49/2002.
 • ‘Resultats positius per alienacions i altres’: són rendes exemptes segons l’article 6, apartat tercer, de la Llei 49/2002, excepte les alienacions de fons d’inversió adquirits i revalorats abans que l’antiga Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers es transformés en la Fundació.

El capítol ‘Ajuts concedits’ del compte de pèrdues i guanys adjunt corresponent a l’exercici 2016 comprèn ajudes a altres entitats i projectes propis realitzats per la Fundació. Aquests projectes propis realitzats per la Fundació per al compliment dels seus fins estatutaris són els següents: 

El capítol ‘Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys adjunt comprèn, principalment, despeses relacionades amb el lloguer del local on la Fundació té el seu domicili social; despeses relacionades amb serveis d’assessoria fiscal i de consultoria; així com despeses relacionades amb activitats de màrqueting, que inclouen la publicació de les memòries i els serveis prestats per Caixa d’Enginyers a la Fundació.

La llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que ‘les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici’. Les despeses que la Fundació ha registrat durant l’exercici 2016 per aquest concepte són 3.168,78 euros (4.456,18 euros, en l’exercici 2015), amb la qual cosa no superen el límit del 15% establert per llei durant els anys 2016 i 2015.

El Patronat de la Fundació no percep cap remuneració per la seves funcions, ni tampoc percep cap import en concepte de dietes associades a aquestes funcions. 

12. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

Els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries són:

al com s’estableix a l’article 3 del capítol 1 del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, es destinaran a la realització de propòsits d’interès general almenys el 70% de les rendes i dels ingressos següents:

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.

b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.

En el càlcul d’aquestes rendes no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa de béns immobles en què l’Entitat desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import d’aquesta transmissió es reinverteixi en béns i drets en què concorri aquest fet.

c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos. Les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, si s’escau, per la part proporcional de les despeses per serveis externs, de les despeses de personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en el moment que contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloses d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris o de l’objecte de l’Entitat sense fins lucratius. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o les donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en el moment de la seva constitució o en un moment posterior.

Les entitats sense fins lucratius hauran de destinar la resta de les rendes i dels ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.

El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut les rendes i els ingressos respectius i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici. 

A continuació es mostra la comparativa entre l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les despeses per a finalitats estatutàries realitzades durant els exercicis 2016 i 2015:

Les partides més significatives d’ajudes atorgades durant els exercicis 2016 i 2015, en compliment de les finalitats estatutàries de la Fundació, han estat les següents:

13. Informació sobre medi ambient

La Fundació no té responsabilitats, actius ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els seus resultats, si bé concedeix ajudes a fundacions amb finalitats relacionades amb el medi ambient. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments específics, en aquesta memòria dels comptes anuals, respecte a qüestions mediambientals.

Durant els exercicis 2016 i 2015, la Fundació ha concedit ajudes per un import total de 20.000 euros a la Fundació Privada Natura, que tenen com a finalitat la conservació de la diversitat biològica mitjançant la protecció, la millora i la restauració dels ecosistemes naturals, i que destinen la major part dels seus recursos a l’execució de projectes de conservació del Patrimoni Natural.

A més, la Fundació ha concedit ajudes, durant els exercicis 2016 i 2015, per un import anual de 6.000 euros, a la Fundació Worldreader.org, que té com a finalitat la digitalització de continguts locals i el lliurament de llibres electrònics.

En aquest exercici, la Fundació ha signat un conveni amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge per promocionar els horts urbans mitjançant l’aportació, durant l’exercici 2016, de 12.000 euros.

Seguint una de les línies d’actuació de la Fundació, ecologia i sostenibilitat, el 2016 s’ha signat un acord amb la Fundació ESADE per col·laborar en l’estudi “La transició cap a una economia baixa en carboni”. La Fundació ha aportat 25.000 euros en aquest exercici per a la seva execució.

D’altra banda, cal esmentar que la Fundació, des de l’exercici 2012, ha obtingut la certificació Misión Neutral, que, en l’exercici 2014, va passar a denominar-se Clean CO2 (marca de gestió i compensació de carboni que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos amb efecte hivernacle). La Fundació ha compensat en els últims anys les emissions de CO2 (14 tones el 2015 i 17 tones el 2014) en un projecte de canvi de combustible per biomassa amb l’empresa Bandeira and Copeni del Brasil.

La Fundació és una entitat neutra en carboni que assumeix la responsabilitat de la seva empremta de carboni i contribueix a la reducció dels gasos efecte hivernacle.

Una bona gestió del carboni beneficia les organitzacions i els dona valor gràcies al compromís demostrat en la lluita contra el canvi climàtic per aconseguir una societat compromesa amb la sostenibilitat.

14. Transaccions amb parts vinculades

Totes les operacions amb parts vinculades, dutes a terme durant els exercicis 2016 i 2015, han estat efectuades en condicions de mercat.

A continuació es desglossen els saldos i les operacions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers, amb les empreses del Grup i amb els membres del Patronat:

15. Altra informació

15.1. Nombre de treballadors

En data 31 de desembre de 2016, la Fundació no tenia treballadors

15.2. Canvis dels components de l’òrgan de govern

Durant l’exercici 2016, s’ha produït la baixa del Patronat del Sr. Sebastià Carrion Morros, que va renunciar al càrrec de vocal nat el 31 de març de 2016, i l’alta de la Sra. Carme Botifoll Alegre, que va acceptar el càrrec substituint l’anterior en data 1 d’abril de 2016. També s’han produït, durant l’exercici 2016, les altes dels vocals electius Sr. José Miguel Muñoz Veiga i Sr. José Antonio Galdón Ruiz, que van acceptar el càrrec el 15 de juny de 2016 i el 27 d’octubre de 2016, respectivament.

15.3. Destinació del patrimoni de l’Entitat en cas de liquidació

Segons s’indica als Estatuts de l’Entitat:

“Article 54è. Destinació dels béns i drets fundacionals després de la liquidació de la Fundació.

54.1 Liquidació. La dissolució de la Fundació suposa la liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, a l’efecte de la qual nomenarà un liquidador o una comissió liquidadora amb els poders necessaris per complir amb les seves funcions, o subsidiàriament el Protectorat.

54.2 Patrimoni romanent. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a fundacions o a les entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al cas de la seva dissolució, a la consecució d’aquelles finalitats, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre. En tot cas, l’adjudicació o la destinació del patrimoni restant ha de ser autoritzada pel Protectorat abans de la seva execució.  

16. Fets posteriors al tancament

En el període transcorregut des del tancament de l’exercici 2016 fins a la data de formulació d’aquests comptes anuals, l’únic fet significatiu que s’ha produït no descrit en les Notes d’aquesta memòria ha estat la baixa del patró electiu, Sr. Aurelio Luis Azaña García, que va renunciar al seu càrrec de vocal el 6 de febrer de 2017.

FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS - FUNDACIÓN PRIVADA DE LA CAJA DE INGENIEROS

Informe de gestió corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2016

Caixa d’Enginyers compta amb una marcada orientació de responsabilitat social i de compromís amb les persones des del mateix moment del seu naixement, el 1967. No podria ser de cap altra manera si tenim en compte que l’Entitat és una cooperativa de crèdit des dels seus inicis, amb tot el que això representa quant a valors assumits, prioritats estratègiques i, en definitiva, voluntat de retorn social.

A finals de 2010, Caixa d’Enginyers va constituir la Fundació Caixa d’Enginyers amb l’objectiu de canalitzar les seves activitats de responsabilitat social corporativa (RSC).

D’aquesta manera, la Fundació Caixa d’Enginyers, de caràcter privat i sense ànim de lucre, es va convertir en el vehicle d’optimització de l’eficiència dels recursos destinats a la promoció i al foment d’activitats d’interès cultural, social, mediambiental, beneficoassistencial, educatiu o científic, professional i tecnològic. Caixa d’Enginyers és conscient de la importància creixent de les actituds solidàries i de l’assumpció de responsabilitats socials en el si de la nostra societat que, sens dubte, adquireix més rellevància que mai en la complexa conjuntura actual.

La tasca duta a terme per la Fundació també posa l’accent en la reinserció laboral, l’educació, el foment del talent i l’excel·lència. Tot això, amb la voluntat de construir una societat més justa, lliure i cohesionada.

Missió i visió

La Fundació treballa per aportar un valor sostenible a les comunitats professionals i contribueix al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant l’establiment de relacions basades en l’ètica, el compromís i la confiança.

La Fundació té per visió ser considerada com la referència dels socis i construir una societat justa, equitativa i sostenible.

Valors

Les actuacions de la Fundació estan orientades pels valors següents:

Compromís amb les persones. Iniciativa, persistència, il·lusió, esperit de superació i vocació de servei en benefici dels socis, dels col·laboradors i de la societat en el seu conjunt.

Integritat. Basada en la fidelitat als principis de la Fundació i en l’actuació responsable a partir de l’honestedat, la transparència, la fiabilitat, el respecte i la confiança.

Sensibilitat social. Enfocada a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la sostenibilitat mediambiental.

Cooperació. El cooperativisme i l’excel·lència com a factors determinants per al desenvolupament integral dels col·lectius.

Proximitat. La proximitat física i emocional que permet conèixer les necessitats dels socis, reforçar els vincles i garantir les respostes adequades més idònies en cada cas.

Línies d’actuació

A continuació es detallen les línies d’actuació que ha aprovat el Patronat per a l’estudi i l’aprovació dels projectes:

 • Excel·lència professional i enginyeria

Suport a la formació acadèmica, amb dotacions per a beques i premis, i al desenvolupament professional. Foment d’activitats d’investigació i innovació que contribueixin a perfeccionar el món laboral i empresarial.

 • Reinserció laboral i retorn social

Integració social de les persones en risc d’exclusió i activitats que beneficiïn el conjunt de la societat, d’acord amb els valors de la Fundació.

 • Ecologia i sostenibilitat

Protecció mediambiental i millora de la qualitat de vida

Projectes propis

Els projectes propis en desenvolupament, que han contribuït a incrementar i reforçar la capacitat d’acció de la Fundació, són els següents:

 • Inserció laboral

Mitjançant el desenvolupament de cursos de formació, la Fundació vol contribuir a la reinserció laboral dels socis que es troben en situació d’atur i ajudar els joves que encara no han accedit al mercat laboral.

 • Suport a l’emprenedoria

La Fundació ha fomentat l’autoocupació amb l’organització del Programa Superior Universitari sobre Emprenedoria a la Universitat de Barcelona.

 • Premis i beques

La Fundació Caixa d’Enginyers ha lliurat la beca Isabel de P. Trabal per al foment de l’estudi i la investigació per desenvolupar un projecte de propulsió inspirada en la naturalesa per a aplicacions marines, tres premis a start-up espanyoles per potenciar el seu negoci i tres premis del concurs Idees Making Point.

Projectes canalitzats a través d’altres entitats

La Fundació ha col·laborat amb més de 40 institucions de tot el territori nacional, entre les quals destaquen:

Excel·lència professional

 • IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia: patrocini del Màster en Business en Innovació Farmacèutica.
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques d’estudis per a tesis doctorals a estudiants en l’àmbit de l’enginyeria.
 • Universitat Politècnica de Catalunya: col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en el projecte de préstecs UPC Alumni i el Concurs Emprèn UPC.
 • Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya: col·laboració per a la realització dels premis Bonaplata.
 • Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: col·laboració en la realització dels actes per a la Diada de l’Enginyer a Barcelona i en altres delegacions de Catalunya.
 • Fundació Privada Sant Gervasi: patrocini dels Premis Manuel Arroyo.
 • Fundació ESADE: ajuda econòmica de dues beques a estudiants d’ADE.
 • Fundació Empreses IQS: beca de grau i/o doble grau en Química, Enginyeria Química i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Universidad Politécnica de Madrid: beques a l’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient.
 • Universitat d’Alacant: patrocini de premis acadèmics als millors expedients.
 • Projecte València: col·laboració en programes de diferents escoles i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
 • Real Academia de la Ingeniería: col·laboració en el desenvolupament del programa “Acollida i suport a noves estudiants”. La Fundació vol ajudar a impulsar el paper de la dona en l’àmbit de les ciències i la tecnologia.

Enginyeria/Innovació

 • ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano: col·laboració per formar les comunitats de Tanzània en la construcció i el manteniment de pous d’aigua, concretada en el projecte “Garantir la sostenibilitat de la gestió del sistema d’aigua de la comunitat de Lugulu. Districte de Same. Regió de Kilimanjaro”.
 • Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres: donació al programa de formació en línia per a enginyers voluntaris en projectes en països en vies de desenvolupament a través del programa “Enfortiment de la formació tècnica no presencial”.
 • Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC, fundació gestora de les escoles universitàries de La Salle Campus Barcelona): col·laborar en el projecte “Patrocini i Talent de noves tecnologies”.
 • Fundació Jaume Bofill: suport a projectes ApS, aprenentatge-servei en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
 • Fundació Tecnocampus: col·laboració en l’àmbit de la formació pràctica i investigació científica en l’àrea de l’economia social; estudi de l’impacte de les xarxes socials en el món cooperatiu.

Retorn social/Reinserció laboral

 • Fundació Banc dels Aliments: suport al projecte “FRED”, que té per objectiu incrementar el volum d’aliments refrigerats i congelats.
 • Associació Punt de Referència: ajuda en l’acompanyament de joves extutelats.
 • Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers: finançament de cursos per facilitar la recerca de treball als socis en situació de desocupació.
 • IL3-UB Fundació Institut de Formació Contínua de la UB: col·laboració en el Programa Superior Universitari en Emprenedoria 2016-2017.
 • Càritas Diocesana de Barcelona: ajuda als cursos de formació en lampisteria i electricitat per a la reinserció laboral de persones en situació d’exclusió social.
 • Arrels Fundació: col·laboració en el projecte "Housing first” d’accés a allotjament.
 • Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra: col·laboració en el projecte “Et toca a tu”, que busca la utilització de la música com a eina d’integració social.
 • Fundació Viver de Bell-lloc: ajuda en el projecte d’inserció laboral al Montseny.
 • Pallapupas, Pallassos d’Hospital: suport en el seu objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals.
 • Projecte Sevilla: ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals, i a premis als millors expedients de l’Escuela de Ingeniería de Sevilla.
 • Fundació Institut de Reinserció Social (IReS): col·laboració en el projecte “Joves-TIC”. Formació en tecnologia a joves que pertanyen a col·lectius vulnerables per facilitar la seva inserció sociolaboral.
 • Associació “Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza” (ICLI): col·laboració en tasques de sensibilització social per a la cooperació al desenvolupament a Vitòria-Gasteiz.
 • Cercle per al Coneixement-Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País: col·laboració en l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i social.
 • Fundació Torrens-Ibern: col·laboració en el desenvolupament de la promoció de la llengua catalana en els àmbits tècnic i científic.
 • Fundació Universitària Balmes: finançament dels tornejos territorials “First Lego League” i “Junior First Lego League” destinats a estudiants d’educació primària i secundària.

Ecologia i sostenibilitat

 • Fundació Worldreader.org: ajuda al desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals i lliurament de llibres electrònics amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes dels països en vies de desenvolupament.
 • Fundació Privada Natura: col·laboració en el programa “Boscos que curen” per a la definició d’un itinerari forestal terapèutic a Catalunya.
 • Fundació ESADE: realització de l’estudi “La transició cap a una economia baixa en carboni” (data d’acabament de l’estudi any 2017).
 • Fundació de la Jardineria i el Paisatge: promoció dels horts urbans.

Pel que fa als resultats de l’exercici 2016, la Fundació ha obtingut uns ingressos d’1.113.951,59 euros (596.457,46 euros, en l’exercici 2015) i unes despeses de 598.604,31 euros (598.812,12 euros, en l’exercici 2015), la qual cosa dona com a resultat un benefici net de 515.347,28 euros (pèrdua neta de 2.354,66 euros, en l’exercici 2015), que respon, en part, a l’increment de les donacions que s’han rebut a finals d’any.

Els ingressos percebuts per poder dur a terme les accions i els acords de col·laboració de la Fundació, en els diversos àmbits d’actuació, es componen, bàsicament, de les donacions econòmiques rebudes, que s’han situat en 948.759,68 euros (352.357,00 euros, en l’exercici 2015), dels quals 900.000,00 euros corresponen a aportacions de Caixa d’Enginyers, 47.524,68 euros a empreses del Grup i 1.235,00 euros a aportacions realitzades per part dels socis de Caixa d’Enginyers. Respecte als ingressos financers, cal destacar els interessos generats pels títols que la Fundació té de Caixa d’Enginyers, que han representat un import de 147.022,09 euros, i els beneficis procedents de la venda de fons d’inversió gestionats pel Grup Caixa d’Enginyers, que han registrat un import de 9.769,82 euros.

Les despeses destinades a ajudes concedides han assolit un import de 428.044,41 euros (402.880,78 euros, en l’exercici 2015), posant èmfasi en el desenvolupament de projectes propis, segons el detall presentat anteriorment.

D’altra banda, la partida d’altres despeses d’explotació s’ha situat en 178.682,85 euros (187.808,39 euros, en l’exercici 2015). Aquesta partida inclou, principalment, la despesa en el lloguer del local on la Fundació té el seu domicili social; les despeses relacionades amb els serveis d’assessoria fiscal i de consultoria; així com les despeses relacionades amb activitats de màrqueting, que inclouen la publicació de la memòria i la conferència en l’acte anual de la Fundació a Barcelona; i els serveis prestats per Caixa d’Enginyers a la Fundació.

Durant l’exercici 2016, el Patronat de la Fundació s’ha reunit en sessions ordinàries, amb una periodicitat semestral, per tractar l’evolució dels projectes en què la Fundació col·labora, així com per acceptar o rebutjar noves propostes. Tots els acords definits s’han registrat degudament en els llibres d’actes corresponents.

El President de la Fundació Caixa d’Enginyers agraeix el compromís i la il·lusió a totes les persones que han fet i fan possible l’impuls aconseguit per la Fundació Caixa d’Enginyers. 

FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D'ENGINYERS - FUNDACIÓN PRIVADA DE LA CAJA DE INGENIEROS

ESTATS FINANCERS DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

 

 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 (euros)

 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 (euros)

 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 (euros)

< Una mirada cap al futur