castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

5.2 Bon Govern

La capacitat de comptar amb un model de negoci que proporciona valor afegit als seus grups d’interès, el qual es basa en l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança, és una qualitat que ha acompanyat l’Entitat des de la data de la seva creació.

Disposa de mecanismes que li permeten oferir informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els seus integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible.

Aquests mecanismes s’han establert amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament de pràctiques de Bon Govern al si de l’Entitat mitjançant l’aplicació de polítiques i normes internes que afavoreixen la seva implementació, control i seguiment.

CODI ÈTIC

El Codi ètic estableix els valors, principis i normes d’actuació que regeixen l’Entitat i les actuacions diàries que fan tots els seus professionals. Així doncs, el Codi constitueix una eina que promou el desenvolupament de les tasques professionals d’empleats, directius i membres dels òrgans de govern sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència. L’Entitat complementa les normes d’actuació incloses en el Codi ètic mitjançant l’elaboració i la implantació de polítiques i normes d’actuació sobre matèries concretes. El Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del Mercat de Valors (RIC) n’és un exemple.

Els treballadors disposen d’un Canal ètic en el qual poden interposar una denúncia per notificar possibles incompliments del Codi i/o de les normes que el desenvolupen.

El Comitè de Control Intern monitoritza les normes de conducta implantades i és l’òrgan encarregat de fer el seguiment i la resolució dels possibles incompliments detectats i reportats per aquest canal. Sobre aquesta qüestió, i si s’escau, el Comitè de Control Intern reporta als òrgans de govern els aspectes següents:

  • Deficiències detectades en els procediments i/o controls interns que poden posar en risc la integritat corporativa de l’Entitat i promoure la seva resolució.
  • La relació de tasques de control dutes a terme per al compliment dels criteris i pautes d’actuació continguts en el Codi.
  • Accions realitzades per resoldre els conflictes ètics que poden aflorar en el decurs de les operacions de l’Entitat, i adoptar les mesures que siguin necessàries.

POLÍTICA DE REMUNERACIONS

La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent. 

El Consell Rector de Caixa d’Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers. No obstant això, el Consell Rector delega en la Comissió Executiva de Caixa d’Enginyers la seva aprovació. Aquest òrgan té la responsabilitat de comprovar, amb una periodicitat mínima anual, el grau de compliment de la política retributiva.

L’anàlisi d’aquest grau de compliment està delegada, al seu torn, en la Comissió de Nomenaments i Retribucions, les funcions principals de la qual són proposar, informar i supervisar les qüestions relatives a la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers; la selecció, nomenament i cessament d’Alts Directius i personal clau; i les funcions de control intern, que inclou la seva avaluació inicial i periòdica respecte als criteris d’idoneïtat regulats per la legislació vigent. També presta assistència especialitzada al Consell Rector, a la seva Comissió Executiva i als Consells d’Administració de les filials del Grup Caixa d’Enginyers (que coneixeran i vetllaran perquè en la Política Retributiva es recullin els criteris i normes d’aplicació adequats a la seva estructura, volum i perfil de risc) dins del seu àmbit d’actuació.

La Política de Selecció i Nomenaments aprovada pel Consell Rector recull determinats requisits d’honorabilitat professional i té en compte aspectes com la trajectòria, l’experiència i els coneixements, els quals han de ser adequats a les funcions que cal exercir. Aquesta política articula mecanismes per tal que el Consell Rector, en el seu conjunt, disposi de les competències adequades per desenvolupar les seves funcions i dur a terme un bon govern de l’Entitat, ateses les seves característiques d’escala, volum i complexitat. Els procediments de selecció dels membres del Consell afavoreixen la diversitat d’experiències i de coneixements i no pequen de tendències que puguin implicar alguna discriminació.

Anualment, es publica l’Informe  de Rellevància Prudencial. Aquest document posa a l’abast dels grups d’interès el sistema de gestió del risc del Grup que es compon d’un sistema de govern i organització de la funció de riscos, un marc d’apetència pel risc, un model de gestió que inclou l’autoavaluació i el seguiment integral dels riscos i una assignació adequada de recursos humans i tecnològics per a la gestió i supervisió efectiva del model.


"L’ètica i la responsabilitat com a pilars de comportament amb els nostres grups d’interès"

"El compromís ètic com a responsabilitat de tots"

"La transparència com a pilar essencial de la nostra gestió, fins i tot en matèria retributiva"

"El conflicte d’interessos es preveu mitjançant diferents mecanismes" 

 

< Estructura organitzativa Creant valor compartit per als nostres grups d’interès >