castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

2. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Apreciats socis, 

El 2016 ha estat un any d’incertesa i sorpreses en l’entorn macroeconòmic, polític i internacional. La nova presidència dels Estats Units, el Brexit o la crisi dels refugiats, que està afectant milers de ciutadans del món, han significat esdeveniments que es corresponen amb nous desafiaments de l’ordre internacional i de conseqüències incertes.

En l’àmbit financer, Estats Units ha iniciat la normalització de la política monetària, mentre en el context financer s’ha mantingut l’impuls regulador, que també afecta el nostre país, especialment per la nova regulació sobre provisions per risc de crèdit. Aquesta nova regulació ha suposat un esforç enorme d’adaptació que quedarà amortitzat per l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2018, de la IFRS9, norma que comporta també un model nou de provisions per risc de crèdit.

Des de l’òptica del negoci bancari, el 2016 ha estat el primer exercici amb tipus d’interès negatius de l’euríbor -conseqüència de la política monetària agressiva del Banc Central Europeu per la intervenció massiva en els mercats de deute- i ha suposat un fenomen inèdit en la història econòmica moderna, que ha portat aparellada una distorsió notable en la fixació de preus dels diners i del risc.

No obstant això, aquesta política ha comportat una recuperació lleugera de l’activitat econòmica a la Unió Europea, mentre que als Estats Units l’economia s’ha mantingut sostinguda. En l’àmbit borsari, malgrat el creixement econòmic, les incerteses polítiques, especialment a Europa, han evitat revaloracions més altes de la borsa en un exercici en què la volatilitat ha registrat episodis molt significatius.

En aquest entorn complex i incert, els reptes de Caixa d’Enginyers han estat preservar l’estabilitat del negoci i buscar solucions consistents d’inversió o finançament per als socis.

El 2016 ha estat també un exercici de grans esforços per a l’Entitat que han permès assolir uns resultats que, en línia amb la nostra convicció pel creixement sostenible i prudent, s’han situat en un benefici net de 12 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 3,3% respecte a l’exercici anterior, i s’ha assolit un volum de negoci de 5,4 milions d’euros amb un creixement proper al 10% respecte al 2015.

La taxa de morositat de Caixa d’Enginyers s’ha mantingut en nivells moderats del 3,60%, mentre que la liquiditat estructural ha assolit la cota històrica del 140%, xifra que permet al Grup disposar d’un marge molt ampli d’actuació i seguretat.

La inversió creditícia reforçada per l’activitat de Banca d’Empreses, que ha augmentat un 45,2% respecte a l’exercici anterior, està situant la nostra Entitat en una posició de lideratge en el sector pel que fa al finançament a l’economia real, amb un creixement del crèdit (+7%), havent registrat el conjunt del sector una reducció superior al 3%.

Cal assenyalar també que la gestió d’inversions ha situat els fons d’inversió i plans de pensions de Caixa d’Enginyers en posicions de lideratge per la seva consistència i sostenibilitat. En aquest sentit, és de destacar la consecució del preat guardó de millor pla de pensions individual de 2016 a Espanya per a CE Multigestió, PP, atorgat per IPE (Investment & Pensions Europe).

Hem reafirmat la nostra aposta en la inversió en tecnologia, que té el seu exponent en la Banca MOBILE, amb l’objectiu de potenciar la proximitat, atenció i assessorament personalitzat tant en la relació presencial com en l’entorn on-line. A més, part de les inversions també s’han destinat a la millora de l’estructura de costos del servei, sense oblidar els requeriments reguladors de les autoritats financeres.

Caixa d’Enginyers treballa, des de l’EACB (European Association of Cooperative Banks), per aconseguir una millor regulació financera proporcional i ajustada als riscos intrínsecs que cada model de negoci financer representa per a l’economia. Considerem necessari evitar la distorsió que suposa que la nostra Entitat hagi d’assumir les mateixes normatives concebudes per a entitats sistèmiques i amb models de negoci que assumeixen més risc que el nostre.

Finalment, voldria recordar que estem immersos en el 50 aniversari del naixement de la nostra Entitat, un fet històric que volem compartir amb tots els socis que, durant tots aquests anys, ens han atorgat la seva confiança. Aquesta fita ens ha de servir per continuar amb el nostre ferm propòsit de continuar treballant per oferir el millor servei, atenció i assessorament a la comunitat de socis, contribuir a l’estabilitat financera i crear valor compartit des del nostre model cooperatiu.

M’agradaria agrair a tots els socis la confiança dipositada en Caixa d’Enginyers, la qual ens permet continuar creixent any rere any. Vull també donar les gràcies al Consell Rector, fidel garant d’aquesta confiança; a l’equip directiu de l’Entitat; i a tots els empleats i professionals que treballen amb nosaltres, ja que sense el seu ferm compromís i el seu esforç no hauríem aconseguit millorar d’any en any els reptes que tenim plantejats. Seguirem, tots junts, construint un camí d’èxit per fer millor el Grup Caixa d’Enginyers.

 

JOAN CAVALLÉ MIRANDA

Director General

< Carta del president El Grup Caixa d’Enginyers en xifres >