castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

6. Creant valor compartit per als nostres grups d’interès

L’activitat del Grup es basa en la generació de valor compartit entre Caixa d’Enginyers i els seus grups d’interès més rellevants: socis/clients, empleats, proveïdors i la societat. Per aquesta raó, i atesa la seva rellevància, els grups d’interès es troben representats pel Consell Rector, en el seu conjunt, i pels seus corresponents Comitès.

 

Socis/Clients: centre i raó de ser de l’activitat, l’Entitat fonamenta el seu compromís amb els seus socis/clients en la creació de valor a llarg termini, oferint la màxima transparència informativa i fomentant el diàleg continu a través dels canals existents.

 

Empleats: l’Entitat fomenta el desenvolupament d’un model d’interrelació i organització entre els professionals que participen en el dia a dia de l’activitat. La gestió de persones promou i acompanya els professionals perquè es formin i desenvolupin, potenciant el seu talent, les seves competències i les seves habilitats. Respectant els principis d’igualtat d’oportunitats i de conciliació de la vida personal i professional, Caixa d’Enginyers es compromet a oferir oportunitats de desenvolupament professional als seus empleats, impulsant el talent a través de programes formatius.

 

Proveïdors: la gestió de les relacions amb els proveïdors inclou l’aplicació de criteris que han estat corporativament establerts per regular l’adquisició de béns i serveis seguint processos de decisió objectius i transparents. Extensible a totes les entitats del Grup, l’objectiu és promoure, sempre que sigui possible, la concurrència d’una pluralitat de proveïdors en l’adquisició de béns i serveis i garantir en cada transacció les condicions més avantatjoses per al Grup.

 

Societat: des d’una visió de banca cooperativa, ha incorporat des de la seva creació el compromís amb l’entorn social en la seva gestió de govern. Així doncs, a l’aposta per la innovació, el creixement i el desenvolupament de les millors pràctiques institucionals, se suma l’activitat de responsabilitat social, que està estretament relacionada amb l’ètica, els principis i la cultura dels valors de l’Entitat. La Fundació Caixa d’Enginyers exerceix de veu social del Grup impulsant accions de promoció de l’enginyeria i el coneixement en l’entorn i iniciatives de promoció de l’educació i la cultura, les quals contribueixen al foment del talent i l’excel·lència.

< Bon Govern Equip humà >