castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

8. Estats Financers

BALANÇOS DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

Milers d’euros
Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS 2016 I 2015

Milers d’euros
Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DELS EXERCICIS 2016 I 2015

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

ESTATS TOTALS DE CANVIS EN ELPATRIMONI NET EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

 

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

ESTATS DE FLU XOS D’EFECTIU DELS EXERCICIS 2016 I 2015

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2016 I 2015

 

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2016 I 2015

 

ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

ESTATS DE FLU XOS D’EFECTIU CONSOLIDA TS DELS EXERCICIS 2016 I 2015

 

Milers d’euros

Les xifres de l’exercici 2015 es presenten, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.

 

 

 

< Sistema Financer Espanyol Informe Financer >