castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

5.1 Estructura organitzativa

El compromís ferm de dur a terme les activitats sota els principis ètics, de transparència i de bon govern, per tal de donar resposta als requisits dels diferents grups d’interès, determina una estructura organitzativa d’acord amb aquesta responsabilitat.

L’Assemblea General, el Consell Rector i, com a organisme delegat d’aquest Consell, la Comissió Executiva són els òrgans de govern que exerceixen funcions de control i gestió de l’Entitat.

El Consell Rector, com a màxim òrgan d’administració de Caixa d’Enginyers, supervisa les polítiques que garanteixen l’establiment dels mecanismes de control intern.

Tot seguit es pot veure l’organigrama que mostra l’estructura organitzativa i de govern de l’Entitat.

 

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan que reflecteix la voluntat social de Caixa d’Enginyers. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els Estatuts de l’Entitat i està integrada pels socis o els seus representants.

A més, té la facultat per debatre sobre assumptes del seu interès i prendre decisions obligatòries, sempre que no siguin competència de cap altre òrgan social de l’Entitat. Entre les seves funcions hi ha la de fixar la política general de la Cooperativa.

 

CONSELL RECTOR

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de l’Entitat i es compon de tretze membres titulars, President, Vicepresident, Secretari i deu vocals.

Tots els components són consellers independents, i cap d’ells té la condició de conseller executiu. Dotze dels membre són elegits entre els socis, en votació secreta, pel nombre de vots més alt de l’Assemblea General. El membre que resta és un treballador de l’Entitat.

La Política de Selecció i de Nomenaments aprovada pel Consell Rector recull l’avaluació de la idoneïtat del candidat, segons determinats requisits d’honorabilitat professional, i té en compte aspectes com la trajectòria, l’experiència i els coneixements, els quals han de ser adequats a les funcions que cal exercir.

Aquesta política articula mecanismes per tal que el Consell, en el seu conjunt, disposi de les competències adequades per desenvolupar les seves funcions i dur a terme un bon govern de l’Entitat, ateses les seves característiques d’escala, volum i complexitat.

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva està constituïda pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos vocals del Consell Rector. És l’òrgan que exerceix les facultats delegades pel Consell respecte a la gestió i administració de l’Entitat, llevat d’aquelles que per imperatiu legal resultin indelegables, i que estan recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió es reuneix un mínim de 12 vegades l’any.

El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament en matèria de remuneracions, selecció i nomenament de membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per exercir les seves funcions aplica, entre d’altres, la Política de Diversitat. Aquesta política assegura que es tenen en compte exclusivament criteris de mèrit i capacitat per evitar qualsevol tendència discriminatòria, tant implícita com explícita, i observa els requisits d’idoneïtat de la candidatura recollits en la legislació vigent en cada moment.

És responsable de l’anàlisi i del seguiment periòdic de la política de selecció, nomenaments i cessament dels càrrecs esmentats anteriorment, així com de la Política Retributiva, assegurant que estigui alineada amb una gestió sana i prudent de l’Entitat. La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per cinc membres del Consell, amb la figura d’un President, un Secretari i tres vocals, sent un d’ells el Conseller Laboral. La Comissió, que es reuneix amb una periodicitat mínima anual, disposa d’un Reglament Intern de Funcionament aprovat pel Consell Rector, en el qual es recullen les funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions esmentades.

 

COMISSIÓ D’AUDITORIA I RISCOS

La Comissió d’Auditoria i Riscos és una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i el seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’àrea de control intern de l’Entitat. Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i està composta per cinc membres del Consell, amb la figura d’un President, un Secretari i tres vocals.

El Reglament Intern de Funcionament de la Comissió, aprovat pel Consell Rector, recull les funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions esmentades.

 

DIRECCIÓ GENERAL

És l’òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d’Enginyers i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup i coordinació de les diferents àrees de negoci i altres àrees de suport i control.

L’Alta Direcció (Direcció General) participa en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada en tot moment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Així mateix, la Direcció General de Caixa d’Enginyers és, al seu torn, el Representant de l’Entitat davant del SEPBLAC.

 

COMITÈ DE DIRECCIÓ

La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i de gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control, que té facultats generals en organització i gestió empresarial i coordina les diferents àrees de negoci i altres àrees clau de l’Entitat. El Comitè es reuneix amb una periodicitat mínima mensual i el componen les següents direccions:

• Direcció General
• Subdirecció General Àrea de Control Intern
• Subdirecció General Àrea Comercial
• Direcció de Gestió Global del Risc
• Direcció Financera
• Direcció de Back Office Centralitzat
• Direcció de Persones
• Direcció de Sistemes d’Informació i Tecnologia
• Direcció de Negoci Bancari
• Direcció de Responsabilitat Social Corporativa i de Comunicació
• Direcció de Mercat de Capitals
• Direcció d’Organització i Innovació

I com a màxims responsables específicament de l’àmbit del negoci assegurador, previsió social i de la inversió col·lectiva del Grup, respectivament:

• Direcció General Caixa Enginyers Vida
• Direcció General Caixa Enginyers Gestió

 

COMITÈS DE GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’ENTITAT

Comitès responsables de la presa de decisions en matèria d’impactes econòmics, reguladors i de negoci de l’Entitat:

• Comitè Executiu Delegat
• Comitè de Negoci
• Comitè de Supervisió i Seguiment d’Immobles Adjudicats
• Comitè de Qualitat
• Comitè de Control Intern
• Comitè MiFID-RIC/AM
• Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals
• Comitè de Risc de Reputació
• Comitè de Política Global del Risc
• Comitè de Crèdits
• Comitè de Política Creditícia
• Comitè de Mercats Financers
• Comitè d’ALM
• Comitè de Seguretat i Salut
• Comitè de Plans de Recuperació i Resolució
• Comitè de Control Intern

 

< La nostra activitat Bon Govern >