castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

9.1 Informe de l’activitat

9.1.1 Actiu

L’actiu total del Grup, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 2.709.996 milers d’euros, la qual cosa representa un augment del 14,47% en termes relatius i 342.627 milers d’euros en termes absoluts respecte al tancament de l’exercici 2015. Aquest increment respon, d’una banda, a l’increment dels valors representatius de deute en 231.686 milers d’euros (un 28,55% de l’increment de l’actiu) i, de l’altra, a l’increment del crèdit sense garantia real en 77.055 milers d’euros (un 22,49% de l’increment de l’actiu).

Els valors representatius de deute han passat de 811.468 milers d’euros a 1.043.154 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament, i representa un augment de 231.686 milers d’euros (28,55%, en termes relatius).

En conjunt, els valors representatius de deute, altres instruments de capital i derivats de negociació han passat de 830.669 milers d’euros a 1.063.561 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament, i passen a representar un 39,25% sobre l’actiu total.

Tot seguit, s’analitzen les principals tipologies de carteres en què es distribueixen aquestes inversions:

  • La cartera d’actius financers mantinguts per negociar engloba les posicions en valors i altres instruments financers adquirits amb finalitats de negociació, i el 31 de desembre de 2016 té 23.001 milers d’euros, distribuïts en 22.001 milers d’euros de deute públic i renda fixa corporativa i 1.000 milers d’euros de fons d’inversió i renda variable. En data 31 de desembre de 2015, aquesta cartera tenia 30.454 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució de 7.453 milers d’euros (-24,47%, en termes relatius).

  • La cartera d’actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, que inclou, exclusivament, les inversions corresponents als productes d’assegurances de vida, quan el risc d’inversió és assumit pel prenedor, que té la companyia asseguradora del Grup en la seva cartera, s’ha situat, en data 31 de desembre de 2016, en 3.067 milers d’euros, distribuïts en 2.455 milers d’euros de deute públic, renda fixa corporativa i bons de titulització d’actius i 612 milers d’euros de fons d’inversió i renda variable. En data 31 de desembre de 2015, aquesta cartera tenia 613 milers d’euros, la qual cosa representa, a l’exercici 2016, un increment de 2.454 milers d’euros (400,33%, en termes relatius).

  • La cartera d’inversió a venciment, la finalitat bàsica de la qual és la cobertura de passius per matching de venciments entre actius i passius, ha estat, en data 31 de desembre de 2016, de 202.946 milers d’euros davant dels 83.338 milers d’euros que tenia al tancament de l’exercici 2015, la qual cosa representa un increment de 119.608 milers d’euros (143,52%, en termes relatius). La TIR mitjana de compra dels actius integrats en aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2016, ha estat del 0,62%.

  • La cartera d’actius financers disponibles per a la venda engloba les posicions en instruments financers que no compleixen els requisits per a la seva classificació en les altres carteres d’inversions financeres. El 31 de desembre de 2016, aquesta cartera tenia 822.943 milers d’euros, distribuïts en 804.148 milers d’euros de deute públic, renda fixa corporativa i bons de titulització d’actius i 18.795 milers d’euros de fons d’inversió i renda variable. En data 31 de desembre de 2015, aquesta cartera tenia 703.650 milers d’euros, la qual cosa representa un augment de 119.293 milers d’euros (16,95%, en termes relatius).

  • Si ens centrem en els valors representatius de deute que formen part de la cartera de préstecs i partides a cobrar, aquests s’han situat, en data 31 de desembre de 2016, en 11.604 milers d’euros, corresponents, íntegrament, a bons de titulització hipotecària en què l’Entitat ha participat com a cedent. En data 31 de desembre de 2015, aquesta cartera tenia 12.614 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució de 1.010 milers d’euros (-8,01%, en termes relatius), derivada de l’amortització dels bons de titulització hipotecària que formen part d’aquesta cartera.

La cartera de préstecs i partides a cobrar s’ha situat, al tancament de l’exercici 2016, en 1.549.841 milers d’euros i ha registrat un increment del 6,86%, en termes relatius, i un augment de 99.507 milers d’euros, en termes absoluts, respecte al tancament de l’exercici anterior, com a resultat, bàsicament, de l’increment en el crèdit a la clientela.

Tot seguit, es mostra l’evolució del pes dels préstecs i partides a cobrar respecte a la resta de l’actiu en els últims cinc exercicis:

Els préstecs i partides a cobrar, en l’exercici 2016, representen un 57,19% de l’actiu total.

El crèdit a la clientela, que és el component principal de la cartera de préstecs i partides a cobrar, ha registrat un increment del 7,01%, en termes relatius, respecte a l’exercici anterior i ha assolit la xifra d’1.528.813 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016.

Dins del crèdit a la clientela, el crèdit amb garantia hipotecària ha estat d’1.171.943 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un 76,66% del total del crèdit net a la clientela i un 43,25% de l’actiu total en la data esmentada.

Per la seva banda, el nombre d’operacions de crèdit amb garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2016 ha ascendit a 682 i l’import total de nou finançament atorgat ha estat de 118.339 milers d’euros, la qual cosa representa un increment en la concessió de crèdit hipotecari del 30,21% respecte a l’exercici anterior.

També cal assenyalar l’increment en un 41,54% registrat en el crèdit sense garantia real, que ha assolit els 262.532 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016 davant dels 185.477 milers d’euros de l’exercici anterior. Per la seva banda, el nombre d’operacions sense garantia real formalitzades durant l’exercici 2016 ha ascendit a 1.616 i l’import total de nou finançament atorgat ha estat de 148.539 milers d’euros, la qual cosa representa un increment en la concessió de crèdit sense garantia real del 98,86% respecte a l’exercici anterior.

Si considerem el finançament total concedit, el nombre d’operacions formalitzades durant aquest exercici ha estat de 2.470, amb un import de 277.566 milers d’euros, la qual cosa representa un 56,38% més que en l’exercici anterior. Aquestes xifres són el resultat de l’aposta de l’Entitat per mantenir el flux de finançament als socis i a l’economia.

El crèdit a la clientela, que és el component principal de la cartera de préstecs i partides a cobrar, ha registrat un increment del 7,01%, en termes relatius, respecte a l’exercici anterior i ha assolit la xifra d’1.528.813 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016.

 

En el cas del crèdit a la clientela classificat com a risc normal, els actius amb garantia real representen el 80,15% de la cartera i un 78,41% d’aquests actius correspon a actius amb garanties hipotecàries. 

El 67,22% del crèdit amb garantia hipotecària a les llars per a l’adquisició de l’habitatge presenta un Loan to Value (LTV) inferior o igual al 80%, prenent com a referència per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades en l’exercici 2016.

A més, cal considerar la disminució de les operacions de refinançament i reestructuració que, al tancament de l’exercici 2016, s’han situat en 34.902 milers d’euros respecte als 37.935 milers d’euros assolits en l’exercici anterior, la qual cosa representa un 2,28% del total del crèdit a la clientela.

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2016, s’ha situat en 56.604 milers d’euros respecte als 52.504 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2016, es distribueix en 46.600 milers d’euros corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària i 10.004 milers d’euros corresponents a la resta de préstecs i crèdits, la qual cosa representa un 82,34% i un 17,66%, respectivament.

Dels actius dubtosos, en data 31 de desembre del 2016, 38.021 i 18.583 milers d’euros corresponen a imports classificats per morositat i per raons diferents a la morositat, respectivament. La ràtio de morositat del crèdit a la clientela, en data 31 de desembre de 2016, ha estat del 3,60% davant del 3,53% del 31 de desembre de 2015. Si ens centrem en l’àmbit hipotecari, la ràtio de morositat s’ha situat, en data 31 de desembre de 2016, en el 3,76% davant del 3,57% al tancament de l’exercici 2015. Cal destacar que l’Entitat ha mantingut la ràtio de morositat substancialment per sota de la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament de 2016, en el 9,18%. Aquesta evolució és el resultat de l’aplicació rigorosa d’una política estricta de concessió creditícia, de la qualitat dels actius i de les seves garanties.

Les provisions de la cartera d’inversió creditícia han passat de 49.681 milers d’euros a 34.151 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament, atenent criteris de màxima prudència valorativa i d’acord amb els requisits exigits pel Banc d’Espanya.

Cal assenyalar que el 30,27%, el 46,49% i el 77,69% de les provisions genèriques per a risc normal, de les provisions genèriques per a risc normal en vigilància especial i de les provisions específiques per a risc dubtós, respectivament, estan cobrint actius emparats per garantia hipotecària.

La política estricta en la concessió del crèdit adoptada per l’Entitat, que permet mantenir la morositat en nivells baixos, combinada amb l’aplicació de criteris de màxima prudència valorativa en la determinació de les necessitats de cobertura del risc de crèdit, es tradueix en una ràtio de cobertura del crèdit dubtós, que se situa en el 60,33% el 31 de desembre de 2016, superior a la mitjana del sector financer, que s’ha situat al tancament de l’exercici 2016 en el 57,77%.

Els actius adjudicats, que corresponen a actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han situat en 1.223 milers d’euros el 31 de desembre de 2016, davant dels 1.010 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. Així mateix, el volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2016, representa el 0,05% de l’actiu total. Cal assenyalar que la gestió dels actius adjudicats la fa la mateixa Entitat.

La titulización hipotecària és el procés mitjançant el qual una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari que té en l’actiu del seu balanç per transformar-los en actius financers negociables en mercats organitzats. Per tant, és un instrument de finançament pel qual s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element col·lateral per convertir-se en actius financers líquids negociables.

Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes de titulització hipotecària multicedents, dels quals, actualment, quatre continuen vigents amb un import pendent d’amortitzar, el 31 de desembre de 2016, de 50.693 milers d’euros davant d’un import inicial de 281 milions d’euros.

A més, l’Entitat ha realitzat, com a cedent únic, dos programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius, i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450 milions d’euros, respectivament. En data 31 de desembre de 2016, l’import pendent d’amortització, agregat per a les dues titulitzacions, és de 484.254 milers d’euros.

Tot seguit s’inclou la distribució per qualificació creditícia dels bons emesos1 pels sis programes de titulització d’actius, abans comentats, que l’Entitat manté en cartera, en data 31 de desembre de 2016, per un import total de 526.672 milers d’euros.

Vegeu l’apartat 9.3. Gestió del risc d’aquest informe, en el qual es fa una anàlisi exhaustiva dels diferents riscos assumits pel Grup.

9.1.2. Passiu i altres recursos gestionats

Volum de negoci

El volum de negoci, definit a nivell de gestió com la suma dels recursos de tercers gestionats i de la cartera d’inversió creditícia bruta, ha estat de 5.456.385 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016, davant dels 4.982.277 milers d’euros el 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un augment de 474.108 milers d’euros (9,52%, en termes relatius).

Recursos gestionats

El total de recursos de tercers gestionats i fons propis, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 4.049.988 en milers d’euros davant dels 3.651.843 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa una augment de 398.145 milers d’euros (10,90%, en termes relatius).

Tot seguit es detalla la distribució dels recursos gestionats:

Els recursos gestionats de clients, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 3.709.753 milers d’euros davant dels 3.372.895 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment de 336.858 milers d’euros (9,99%, en termes relatius).

Concretament, els recursos de balanç i els recursos de fora de balanç gestionats han incrementat en un 15,14% i 3,82%, respectivament.

Els recursos gestionats del passiu, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 2.310.152 milers d’euros en comparació de l’1.980.698 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment de 329.454 milers d’euros (16,63%, en termes relatius). Tot seguit s’analitzen les partides principals dels recursos gestionats que formen part de l’epígraf de dipòsits de la clientela del passiu.

Recursos gestionats del passiu

Els recursos gestionats del passiu, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 2.310.152 milers d’euros en comparació de l’1.980.698 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment de 329.454 milers d’euros (16,63%, en termes relatius). Tot seguit s’analitzen les partides principals dels recursos gestionats que formen part de l’epígraf de dipòsits de la clientela del passiu.

Els dipòsits de la clientela han incrementat en 335.159 milers d’euros (17,95%, en termes relatius) o s’han situat, el 31 de desembre de 2016, en 2.202.721 milers d’euros davant de l’1.867.562 milers d’euros del tancament de l’exercici 2015.

La composició dels dipòsits de la clientela segons la seva naturalesa presenta la distribució següent:

El finançament del Banc Central Europeu s’ha situat en 70 milions d’euros el 31 de desembre de 2016 respecte als 68.045 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un increment de 1.955 milers d’euros (2,87%, en termes relatius). Tot aquest volum de finançament correspon a la liquiditat obtinguda a través del programa de finançament a llarg termini del BCE (TLTRO), al qual l’Entitat ha acudit, amb venciments el mes de juny, setembre i desembre de 2020, per un import de 10, 30 i 30 milions d’euros, respectivament. Aquest finançament s’està traslladant íntegrament als socis a través de la concessió de crèdit.

Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 139,63% al tancament de l’exercici 2016, més de 51 punts per sobre de la mitjana del sector financer, un aspecte que consolida la seva posició excel·lent de liquiditat i permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta situació òptima de liquiditat permet disposar d’una àmplia oferta de finançament als socis i a l’economia (vegeu l’apartat 9.3.7. Gestió del risc - Risc estructural de liquiditat d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç

Els recursos gestionats de fora de balanç han ascendit a 1.594.607 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016, en comparació dels 1.535.943 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment del 3,82%, en termes relatius. L’estratègia adoptada pel Grup és proporcionar, en un entorn financer de tipus d’interès extraordinàriament reduïts, una àmplia oferta de serveis d’inversió i de productes del negoci assegurador als socis, el tractament fiscal dels quals és més favorable que el dels productes d’estalvi tradicionals.

El patrimoni dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió i/o comercialitzat a tercers ha increment en un 4,51%, en termes relatius, i s’ha situat, al tancament de l’exercici 2016, en 782.408 milers d’euros. Aquestes dades reflecteixen una demanda creixent d’aquest tipus de productes del Grup, atesa la seva bona evolució.

El patrimoni final dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió, en data 31 de desembre de 2016, ha ascendit a 590.056 milers d’euros davant dels 600.782 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa una disminució de l’1,79%, en termes relatius.

Tot seguit s’indica la distribució dels fons d’inversió gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió per tipus de fons:

El nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats ha estat de 28.049 i 28.096 comptes, en data 31 de desembre de 2016 i 2015, respectivament, la qual cosa representa un decrement del 0,17%.

El Grup comercialitza fons d’inversió gestionats per la filial Caixa d’Enginyers Gestió i fons d’inversió gestionats per entitats externes al Grup. Els primers representen un 75,42% del patrimoni total comercialitzat en data 31 de desembre de 2016. Pel que fa als fons d’inversió comercialitzats de tercers, el seu patrimoni, al tancament de 2016, ha estat de 192.352 milers d’euros. Tot seguit es mostra l’evolució dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup en els últims cinc exercicis: 

El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2016 amb un patrimoni gestionat de 143.554 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 47,73% respecte al tancament de l’exercici anterior. Aquest servei d’inversió ofereix una resposta immediata i dinàmica de gestió en funció de la successió de fets que es produeixen en els mercats financers.

La previsió social complementària, corresponent als drets consolidats dels fons de pensions i a la provisió matemàtica del pla de previsió assegurat, gestionada per la filial Caixa d’Enginyers Vida s’ha situat, en data 31 de desembre de 2016, en 290.165 milers d’euros davant dels 272.439 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment del 6,51%.

Tot seguit es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat en els últims cinc exercicis:

La distribució per tipus dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat, els dos gestionats per Caixa d’Enginyers Vida, és la següent:

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons de pensions s’ha situat en 12.106 i 11.511 comptes, en data 31 de desembre de 2016 i 2015, respectivament, la qual cosa ha representat un increment del 5,17%.

Per la seva banda, la provisió matemàtica del pla individual d’estalvi sistemàtic gestionat per Caixa d’Enginyers Vida ha augmentat un 11,85% i ha passat de 41.926 a 46.895 milers d’euros en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament. A més, el nombre total de contractes ha augmentat un 3,63% i ha passat de 5.709 a 5.916 contractes en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament.

Així mateix, la provisió matemàtica de la renda vitalícia, modalitat d’assegurança que permet una renda mensual assegurada de forma vitalícia, gestionada per Caixa d’Enginyers Vida ha assolit l’import de 6.267 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016, la qual cosa representa un increment del 8,88%, en termes relatius.

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, regula l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (SIALP) amb avantatges fiscals per incentivar l’estalvi a llarg termini dels contribuents. El Grup posa a la disposició del soci la possibilitat de contractar aquest tipus de producte a través del Pla Futur 5, SIALP, que, al tancament de l’exercici 2016, ha assolit una provisió matemàtica de 16.990 milers d’euros davant dels 9.993 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment del 70%.

Els unit linked, en els quals el prenedor assumeix el risc de la inversió, gestionats per Caixa d’Enginyers Vida han ascendit a una provisió matemàtica de 6.351 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016 davant dels 15.764 milers d’euros del 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa una disminució del 59,71%, derivada, bàsicament, del venciment de tres emissions.

Els valors de renda fixa i de renda variable gestionats per l’Entitat s’han situat en 110.485 milers d’euros i 342.511 milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 2016. En conjunt, han incrementat en 6.113 milers d’euros respecte a l’exercici anterior.

Vegeu l’apartat 6.2 Socis d’aquest informe, en el qual s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel Grup.

9.1.3. Fons propis

Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de 2016, s’han situat en 157.255 milers d’euros davant dels 146.854 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. 

El capital social, en data 31 de desembre de 2016, ha ascendit a 70.803 milers d’euros, corresponents a 737.534 títols de Caixa d’Enginyers distribuïts entre 22.630 socis amb aportacions al capital de Caixa d’Enginyers.

En data 31 de desembre de 2016, les entitats dependents del Grup Caixa d’Enginyers han mantingut 44.333 títols cooperatius per un valor nominal de 4.256 milers d’euros, la qual representa un 6,01% del total del capital de l’Entitat.

Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté una estructura de capital molt atomitzada, que compleix en tot moment amb els límits marcats en els Estatuts, de manera que no hi ha cap soci que tingui títols cooperatius per un import superior al 2,50% del capital social, en el cas de persones físiques, o al 10,00%, en el cas de persones jurídiques.

Les participacions més significatives en el capital social de l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 4,64% i l’1,05%, respectivament, en data 31 de desembre 2016. Pel que fa a les participacions per part de persones físiques, el grau elevat d’atomització de socis de l’Entitat comporta que la participació individual més elevada se situï, en data 31 de desembre de 2016, en el 2,50%.

La base social del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 1.554 socis durant l’exercici 2016 i ha assolit un total de 142.597 el 31 de desembre 2016. Aquest increment net incorpora baixes de socis derivades de la no disposició, per part de l’Entitat, del document d’identificació del soci. La disposició d’aquest document és un requeriment obligatori per donar compliment a la Llei 10/2010 sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que donava a les entitats un termini de cinc anys per adaptar-se als nous requeriments legals. Tot seguit es mostra l’evolució de la base social en els últims cinc exercicis:

El 92,39% dels socis del Grup són persones físiques i el 7,61% són persones jurídiques. En data 31 de desembre de 2016, la xifra de socis, quant a persones físiques i jurídiques, ha estat de 131.752 i 10.845, respectivament.

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre de 2016, en 78.682 milers d’euros, una xifra que representa un augment del 12,25% respecte a l’exercici anterior. Les reserves suposen el 50,03% dels fons propis.

 

< Informe Financer Resultats >