castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

4.2 La nostra activitat

Per a Caixa d’Enginyers, els socis són un pilar fonamental. Per aquesta raó, l’Entitat destina els recursos necessaris per poder millorar els serveis que se’ls ofereix en els diferents segments comercials, adaptant-se i donant resposta a les seves necessitats.

Durant l’any 2016, hem continuat creixent i hem augmentat les nostres xifres d’activitat, el volum de negoci i, també, el nombre de socis que han dipositat la seva confiança en l’Entitat.

 

4.2.1 Segmentació comercial

Gràcies a la segmentació comercial, podem assolir l’excel·lència en el servei prestat als nostres socis. També ens permet continuar treballant per adaptar els serveis a les necessitats financeres i asseguradores dels socis.

 

BANCA UNIVERSAL

A les oficines de Caixa d’Enginyers estan integrats els serveis de Banca Universal de Caixa d’Enginyers, dels quals també formen part els serveis d’accés remot (Banca TELEFÒNICA, Banca ONLINE i Banca MÒBIL).

 

NOVA OFICINA

Durant el 2016, hem obert una oficina nova a Màlaga, espai per millorar i ampliar el nostre servei i atenció als socis que ens han acompanyat des de la nostra arribada a la ciutat.

Les 24 oficines físiques de la nostra Xarxa d’Oficines queden distribuïdes de la següent manera:

1 en Alicante

9 en Barcelona

1 en Bilbao

1 en Girona

1 en Lleida

3 en Madrid

1 en Málaga

1 en Palma de Mallorca

1 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

2 en Sevilla

1 en Tarragona

1 en Valencia

1 en Zaragoza

A més de l’Oficina Directa, des d’on s’ofereix el servei a tots els socis de les zones geogràfiques en què l’Entitat no té presència física. 

 

BANCA PERSONAL

Els nostres socis poden gaudir de serveis financers i asseguradors personalitzats gràcies a l’adequació dels plans d’estalvi i de les inversions al seu perfil de risc, a l’objectiu de l’estalvi o de la inversió, a l’horitzó temporal i als escenaris econòmics. A finals de 2016, l’Entitat comptava amb 79 Gerents de Comptes de Banca Personal i prop de 20.000 socis feien ús d’aquest servei personalitzat.

 

BANCA INSTITUCIONAL

Caixa d’Enginyers col·labora amb institucions acadèmiques i professionals mitjançant l’establiment de múltiples convenis de col·laboració. Gràcies a aquest fet, l’Entitat disposa de serveis i productes específics per a cada sector i per als estudiants o professionals representats per aquestes institucions (col·legis professionals, universitats, etc.).

Caixa d’Enginyers ha signat 17 nous convenis de col·laboració amb col·legis professionals, associacions i institucions acadèmiques (universitats) durant el 2016. En concret, a finals de l’any esmentat, el total de convenis signats se situava en 202, arribant a 50.000 professionals i socis. Al llarg de 2016, es van realitzar més de 80 activitats en col·laboració amb universitats, escoles, col·legis i associacions. Paral·lelament, pel que fa a institucions públiques, s’han assolit rellevants acords amb diverses associacions i organismes públics, entre els quals es troben l’Ajuntament de Molins, l’Ajuntament de Màlaga o la Generalitat valenciana.

A més, hem firmat convenis amb entitats com Cecot, Unió de Pagesos, Associació de Joves Empresaris de Girona a Catalunya, CAEB (Confederació Associacions Empresarials de Balears) a Palma de Mallorca, PIMEC, PIMEM o l’Associació del Terciari Avançat d’Alacant, amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria, els nous empresaris i les pimes.

També s’han establert nous convenis amb escoles, associacions professionals i universitats en ubicacions on Caixa d’Enginyers no disposa d’oficina presencial com, per exemple, Manresa o Badajoz; d’aquesta manera, l’Entitat es fa visible en aquest territori i permet la captació de nous socis.

 

BANCA MAJORISTA

Dins de l’Àrea de Mercat de Capitals, el departament de Negoci Majorista té per objectiu donar valor a inversors institucionals, a corporacions, a administracions públiques, a companyies asseguradores i a d’altres entitats financeres.

En d’altres activitats, es participa en operacions d’emissió de bons corporatius, donant finançament a corporacions o intermediació d’actius financers en mercats majoristes.

Així mateix, se satisfà en operacions de mercat primari i/o secundari de préstecs sindicats i en operacions Schuldschein, a més de finançar administracions públiques i altres operacions de banca corporativa.

Els recursos gestionats el 2016 han arribat a 253 milions d’euros. Pel que fa a la inversió creditícia, la cartera s’ha incrementat en 26,7 milions d’euros fins a assolir els 83,6 milions d’euros.

 

BANCA D’EMPRESES

El 2016 ha estat l’any de la consolidació del servei de Banca d’Empreses . Aquest servei, iniciat el 2013, ofereix un ampli ventall de productes diferenciats per al finançament i servei per a les pimes.

Actualment, s’està donant aquest servei a més de 8.000 empreses associades a l’Entitat.

 

4.2.2 Investigació, desenvolupament i tecnologia

Durant l’exercici 2016, Caixa d’Enginyers ha mantingut la mateixa línia dels últims exercicis, invertint en tecnologia com a factor clau en la personalització dels serveis als seus socis, en la millora de la qualitat de la seva gestió i en el compliment del nou marc regulador i normatiu.

L’àrea de Sistemes d’Informació i Tecnologia continua amb la implantació del programa de transformació tecnològica de Caixa d’Enginyers, en línia amb el Pla Estratègic IMPULSA 2019, que té per objectiu assolir millores significatives en els sistemes d’informació, facilitar la transformació digital i innovar en els processos de negoci.

Dins de les actuacions dutes a terme en sistemes d’informació durant l’exercici 2016, cal destacar la finalització i posada en marxa de la nova aplicació de Banca  MOBILE i de tres nous sistemes inclosos en el Pla Estratègic com són el nou CRM, la nova plataforma de comercialització i gestió d’assegurances i el nou portal de fons. També s’ha avançat en la implantació de la nova arquitectura per al core bancari amb la posada en marxa dels sistemes del datawarehouse corporatiu en aquesta nova plataforma.

Durant aquest any 2016, s’ha continuat dedicant una gran part de la inversió en Tecnologies de la Informació per donar resposta al nou marc regulador europeu del sector financer, que continua requerint un important nivell d’esforç i recursos per poder adaptar i evolucionar els sistemes. En aquest sentit, s’han buscat sinergies entre les diferents necessitats i s’ha aprofitat per renovar o millorar les aplicacions que suporten els processos de control i reporting als organismes supervisors, com és el cas de la CIR del Banc d’Espanya, l’Annex IX de la circular 4-2016, el reporting al Banc d’Espanya (FINREP i COREP) i al Banc Central Europeu, així com la reforma del sistema de liquidació del mercat de renda variable que va entrar en ple funcionament el mes d’abril.

A continuació es relacionen altres projectes destacables, desenvolupats durant l’exercici 2016, que, juntament amb un gran nombre d’accions efectuades en els sistemes d’informació, tenen per objectiu adequar i millorar l’oferta de serveis als nostres socis, reduir el risc operacional i/o incrementar l’eficiència operativa:

  • Desenvolupament tecnològic de nous productes i serveis per al soci.
  • Millores en l’operativa de Banca ONLINE.
  • S’ha avançat en el desenvolupament i implementació de dos nous sistemes que tenen per objectiu millorar la gestió de la inversió creditícia per incrementar l’eficiència i la capacitat per oferir nous serveis als socis.
  • Fase de desenvolupament del projecte ARIES, que consisteix en la renovació completa de l’aplicació d’Actiu i Riscos de l’Entitat (préstecs, crèdits, avals, classificació del risc...).
  • Fase d’Anàlisi i conceptualització del projecte SCACS per a la gestió digital de l’expedient d’actiu.
  • S’ha finalitzat la fase de definició del projecte d’implantació de la nova plataforma Calypso per a la gestió del front to back en l’àmbit dels mercats financers i tresoreria.
  • S’ha continuat ampliant el contingut i capacitat del datawarehouse corporatiu, que s’ha convertit al repositori de dades de referència per als sistemes de control i reporting a organismes reguladors.

4.2.3 Canals i xarxes

Disposar de diversos canals que permetin garantir un servei i una comunicació de qualitat amb els Socis és clau per a Caixa d’Enginyers.

L’Entitat treballa per assegurar una comunicació totalment flexible i senzilla i així constituir, una experiència única per a tot soci.

En aquest sentit, continua apostant fermament per la Banca Digital, completa i accessible des de qualsevol dispositiu.

• Banca MÒBIL

• Banca ONLINE

• Banca TELEFÒNICA

Al llarg del 2016, es va posar a la disposició dels socis la nova aplicació mòbil, fet que va consolidar un creixement del 56% d’usuaris únics en aquest canal. L’objectiu és homogeneïtzar els canals, que l’experiència sigui única i igual de fàcil que si estigués en una de les nostres oficines, amb la confiança i els valors que ens caracteritzen.

En aquest àmbit digital i de servei s’ha dissenyat un ambiciós pla d’incorporació de funcionalitats, millores d’usabilitat o adaptacions basades també en suggeriments dels socis.

Habilitant no només seguretat o prestacions operatives, sinó també infraestructures com és el nou cercador de caixers de l’app, que incorpora un geolocalitzador per filtrar els més de 8.000 caixers amb què tenim acord i en els quals és possible treure diners a dèbit sense comissió fins 5 vegades al mes.

Amb aquestes iniciatives, l’Entitat facilita als socis una solució multiplataforma en què puguin triar el canal que més els interessa.

 

 

< Missió, visió, valors i eixos estratègics Estructura organitzativa >