castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

9.2 Resultats

9.2.1. Resultat consolidat

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de 2016, ha estat de 12.021 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 3,30% respecte als 11.637 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2015.

 

En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s’ha situat, al tancament de l’exercici 2016, en el 8,28% davant del 8,61% aconseguit el 31 de desembre de 2015. Aquesta disminució lleugera reflecteix el creixement orgànic dels fons propis que, per la seva banda, ha permès potenciar la fortalesa financera del Grup.

Així mateix, la rendibilitat sobre actius (ROA) s’ha situat en el 0,44%, en data 31 de desembre de 2016, davant del 0,49% de l’exercici anterior.

El marge d’interessos durant l’exercici 2016 s’ha situat 36.381 milers d’euros i ha registrat un descens de 3.130 milers d’euros (-7,92%, en termes relatius) respecte a l’exercici 2015. Aquesta disminució és a causa, bàsicament, de l’evolució a la baixa dels tipus d’interès, que ha motivat, d’una banda, la reducció del volum d’ingressos derivats de la rendibilitat més baixa de les posicions renovades de renda fixa i, de l’altra, el descens de la rendibilitat de la cartera d’inversió creditícia. En aquest context de tipus d’interès en mínims històrics, en què l’euríbor a 12 mesos ha registrat valors negatius (-0,082%, el desembre de 2016), la reducció del cost de finançament, com a resultat de la baixada generalitzada dels tipus de remuneració que, alhora, ha motivat la canalització de part dels dipòsits a termini a dipòsits a la vista i a altres productes financers de fora de balanç amb més rendibilitat, ha permès moderar la contracció del marge esmentat.

El net entre comissions percebudes i comissions pagades durant l’exercici 2016 s’ha situat en 20.462 milers d’euros el 31 de desembre de 2016 respecte als 21.103 milers d’euros registrats el desembre de 2015, la qual cosa representa una disminució de 641 milers d’euros (-3,04%, en termes relatius).

Concretament, les comissions percebudes han passat de 22.856 milers d’euros a 22.602 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament, la qual cosa representa una disminució de l’1,11% (254 milers d’euros, en termes absoluts), a conseqüència, bàsicament, de la baixada del volum de comissions percebudes per la gestió de productes corresponents al negoci de gestió d’actius, en particular, dels fons d’inversió, com a conseqüència de la forta inestabilitat dels mercats. Aquesta disminució s’ha compensat, en part, amb l’increment en el volum de comissions percebudes per la gestió de productes corresponents al negoci assegurador, fruit de l’increment del patrimoni gestionat en productes de previsió social complementària, i amb l’assumpció per part dels socis de les comissions aplicades per altres entitats financeres sense conveni de col·laboració amb Caixa d’Enginyers als no clients en l’extracció de diners dels seus caixers que, per la seva banda, es compensen amb les comissions pagades per l’Entitat a aquestes entitats de crèdit pel mateix import. Per la seva part, les comissions pagades han passat de 1.753 milers d’euros a 2.140 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament, la qual cosa representa un increment de 387 milers d’euros, derivat, principalment, de les comissions abans esmentades pagades per l’Entitat a altres entitats de crèdit.

El resultat net d’operacions financeres ha ascendit a 2.361 milers d’euros al tancament de l’exercici 2016, a causa, bàsicament, de la materialització de part de plusvàlues latents de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda, aprofitant la conjuntura dels mercats, i del resultat obtingut en l’operació d’adquisició de Visa Europe per part de Visa Inc. per un import de 1.762 milers d’euros.

Com a resultat de les diferents magnituds exposades, el marge brut, en data 31 de desembre de 2016, s’ha situat en 57.275 milers d’euros davant dels 65.590 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2015, la qual cosa representa un decrement del 12,68%. Aquesta disminució ha estat compensada, bàsicament, amb la recuperació neta de provisions per deteriorament d’actius i dotacions a provisions, enfront de les dotacions netes de l’exercici anterior, situant-se les recuperacions netes a l’exercici 2016 en 4.428 milers d’euros. Aquesta recuperació respon a la gestió prudent del risc de crèdit que fa l’Entitat, que li ha permès mantenir la ràtio de morositat en nivells entorn als nivells de l’exercici anterior, i que, juntament amb l’aplicació de la nova legislació, ha permès alliberar un important volum de provisions. Aquest alliberament de provisions respon, bàsicament, al fet que una gran part de la cartera creditícia es troba coberta per garanties eficaces, calculant-se les provisions genèriques, d’acord amb l’Annex IX modificat, sobre la base del net entre el risc i la garantia, enfront del càlcul sobre el risc brut d’acord amb l’anterior Annex IX.

El resultat de les activitats d’explotació ha disminuït 736 milers d’euros, en termes absoluts (-5,52%, en termes relatius), i ha passat de 13.334 milers d’euros a 12.598 milers d’euros el 31 de desembre de 2015 i 2016, respectivament. 

A efectes comparatius, s’ha ajustat el resultat de les activitats d’explotació corresponents als exercicis anteriors al 2016, segons els requeriments establerts en els nous estats FINREP.

Cal esmentar, d’altra banda, l’increment de les despeses d’administració com a resultat de la combinació del procés de creixement orgànic en què es troba immers el Grup, de l’important cost d’adaptació als nous requeriments reguladors i de supervisió de les entitats de crèdit i del procés de transformació digital que està duent a terme el Grup per poder anticipar-se i donar resposta a les creixents necessitats del soci en un entorn cada vegada més canviant. En termes relatius, les despeses d’administració han incrementat en un 6,86% respecte a l’exercici anterior i la ràtio d’eficiència s’ha situat en el 76,25% el 31 de desembre de 2016 (davant del 62,33% de l’exercici anterior).

9.2.2. Resultats individuals de les entitats del Grup

Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, ha tancat l’exercici 2016 amb un benefici de 10.087 milers d’euros, la qual cosa representa un increment d’un 4,17% respecte als 9.683 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2015.

Tot seguit es mostra l’evolució dels resultats de les filials del Grup Caixa d’Enginyers, així com de l’entitat associada Norbolsa, entitat en què Caixa d’Enginyers manté una participació del 10% i que desenvolupa les funcions de Banc de Negocis i Serveis de liquidació i compensació de valors en els mercats financers:

9.2.3. Remuneració als òrgans de govern

Totes les remuneracions percebudes pel Consell Rector i les comissions delegades de l’Entitat i pels Consells d’Administració de les filials del Grup corresponen al reintegrament de les despeses que els origina l’acompliment de la seva funció, així com a dietes per assistència en el desenvolupament de les seves funcions com a membres d’aquests consells i d’aquestes comissions.

Les remuneracions dels membres del Consell Rector i dels Consells d’Administració de les filials han ascendit a 264 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 9,54% respecte als 241 milers d’euros amb què va tancar l’exercici anterior.

El Grup no ha contret obligacions en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida amb els membres dels òrgans de govern esmentats.

9.2.4. Proposta de distribució de resultats

El resultat de Caixa d’Enginyers, en data 31 de desembre del 2016, ha estat de 10.087 milers d’euros.

Tot seguit es detalla la proposta de distribució del resultat de l’exercici 2016, que el Consell Rector de l’Entitat sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis: 

El repartiment dels 4.222 milers d’euros en concepte d’interessos a pagar als socis per aportacions al capital comporta l’aplicació d’un tipus d’interès nominal del 6,00%.

 

< Informe de l’activitat Gestió del risc >