Resultats

 

9.2.1. Resultat Consolidat

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de 2015, és d’11.637 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 10,54% respecte als 10.527 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2014

 

 

 

En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre recursos propis (ROE) ha incrementat respecte a l’exercici anterior i s’ha situat, al tancament de l’exercici 2015, en el 8,61% davant del 8,35% aconseguit el 31 de desembre de 2014.

 

 

Asimismo, la rentabilidad sobre activos (ROA) ha incrementado del 0,41% al 0,49%, al 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente.

 

 

El marge d’interessos de l’exercici 2015 ha experimentat un decrement del 2,25% respecte a l’exercici 2014 i s’ha situat en 39.511 milers d’euros el 31 de desembre de 2015 davant dels 40.420 milers d’euros del 31 de desembre de 2014. Aquesta disminució respon tant al descens de la rendibilitat de la cartera d’inversió creditícia, condicionada per l’evolució a la baixa dels tipus d’interès, que limita, així mateix, els preus de la nova producció, com als ingressos més baixos derivats del volum més petit de cartera de renda fixa, la rendibilitat de la qual, a més, ha estat inferior per a la nova cartera. En aquest context de tipus d’interès en mínims històrics, la reducció del cost de finançament, com a resultat de la baixada generalitzada dels tipus de remuneració que, alhora, ha motivat la canalització de part dels dipòsits a termini a dipòsits a la vista i a altres productes financers de fora de balanç amb més rendibilitat, ha permès moderar la contracció del marge esmentat.

 

 

El net entre comissions percebudes i comissions pagades durant l’exercici 2015 és de 21.103 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015, respecte als 19.531 milers d’euros registrats el desembre de 2014, la qual cosa representa un increment de 1.572 milers d’euros (8,05%, en termes relatius).

Concretament, les comissions percebudes han passat de 21.408 milers d’euros a 22.856 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament, la qual cosa representa un increment del 6,76% (1.448 milers d’euros, en termes absoluts), a conseqüència, bàsicament, de l’increment en el volum de comissions per la gestió de productes corresponents als negocis de gestió d’actius i assegurador.

El resultat net d’operacions financeres ha pujat a 7.741 milers d’euros al tancament de l’exercici 2015, a causa, bàsicament, de la materialització de part de plusvàlues latents de la cartera de disponibles per a la venda, aprofitant la conjuntura dels mercats, la qual cosa reflecteix la gestió adequada duta a terme pel Grup.

El net entre altres productes i altres càrregues d’explotació ha experimentat, durant l’exercici 2015, una millora de 1.691 milers d’euros respecte al tancament de l’exercici 2014, que respon, principalment, a la reducció del net de dotacions a les provisions d’assegurances de vida i ingressos per primes meritades realitzades per la filial Caixa d’Enginyers Vida. A més, la modificació de la base de càlcul de les aportacions als fons de garantia de dipòsits (recollida en el Reial Decret 1012/2015, de 6 de novembre) i la disminució del percentatge aplicat sobre la base de càlcul dels dipòsits efectivament garantits (del 2 per mil a l’1,6 per mil), fixada per la Comissió Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (FGDEC), en la seva sessió del 2 de desembre de 2015, representen menys aportació de l’Entitat al FGDEC durant l’exercici 2015.

Com a resultat de les diferents evolucions exposades, el marge brut ha incrementat un 1,86% i ha passat de 65.111 milers d’euros a 66.324 milers d’euros al tancament dels exercicis 2014 i 2015, respectivament.

 

 

 

 

 

El resultat de les activitats d’explotació ha augmentat 483 milers d’euros (3,56%, en termes relatius) i ha passat de 13.585 milers d’euros a 14.068 milers d’euros el 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament, un increment que ha estat compatible amb l’important esforç realitzat en la dotació a les provisions per deteriorament dels actius, la finalitat de la qual ha estat mantenir una ràtio adequada de cobertura que garanteixi un sanejament correcte dels actius de la cartera de crèdit a la clientela de l’Entitat. En aquest sentit, s’han fet unes dotacions totals netes de 5.763 milers d’euros en l’exercici 2015.

 

 

Cal destacar, d’altra banda, l’increment de les despeses d’administració com a resultat de la combinació del procés d’expansió i creixement en què està immers el Grup i de l’important cost derivat dels creixents requeriments reguladors que afecten el sector financer. En conseqüència, i en termes relatius, les despeses d’administració han incrementat un 10,16% respecte a l’exercici anterior i la ràtio d’eficiència s’hasituat en el 62,33% el 31 de desembre de 2015 (davant del 57,63% de l’exercici anterior). 

 

9.2.2. Resultats individuals de les entitats del Grup

Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, ha tancat l’exercici 2015 amb un benefici de 9.683 milers d’euros, la qual cosa representa un increment d’un 11,03% respecte als 8.721 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2014.

 

 

 

Tot seguit es mostra l’evolució dels resultats de les entitats que integren el Grup Caixa d’Enginyers, així com de l’entitat associada Norbolsa, entitat en què Caixa d’Enginyers manté una participació del 10% amb l’objectiu de potenciar els serveis prestats actualment als socis en l’àmbit dels mercats de valors, una línia de negoci estratègica del Grup:

 

 

 

9.2.3. Remuneració als òrgans de govern

Totes les remuneracions percebudes pel Consell Rector i les comissions delegades de l’Entitat i pels Consells d’Administració de les filials del Grup corresponen exclusivament a dietes per assistència a reunions i desplaçaments. Els òrgans de govern no perceben cap altra remuneració pel desenvolupament de les seves funcions com a membres d’aquests consells i d’aquestes comissions.

Les remuneracions dels membres del Consell Rector i dels Consells d’Administració de les filials han pujat a 241 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 47,85% respecte als 163 milers d’euros amb què va tancar l’exercici anterior.

El Grup no ha contret obligacions en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida respecte als membres dels òrgans de govern esmentats.

 

9.2.4. Proposta de distribució de resultats

El resultat de Caixa d’Enginyers, en data 31 de desembre del 2015, és de 9.683 milers d’euros.

Tot seguit es detalla la proposta de distribució del resultat de l’exercici 2015, que el Consell Rector de l’Entitat sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis:

 

 

El repartiment dels 3.081 milers d’euros en concepte d’interessos que cal pagar als socis per aportacions al capital comporta l’aplicació d’un tipus d’interès nominal del 4,5%.