castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

6.3 Responsabilitat social y sostenibilitat

6.3.1 Fons d’Educació i Promoció

El Fons d’Educació, Formació i Promoció s’identifica amb els imports que obligatòriament s’han de constituir en les cooperatives per tal que s’apliquin a determinades activitats que beneficien als socis, als treballadors i, si s’escau, a la comunitat en general.

La finalitat del Fons d’Educació i Promoció és el finançament d’activitats que tinguin per objectiu:

 • La formació i educació dels socis i empleats de la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius o en matèries específiques que contribueixin al desenvolupament de l’activitat.
 • La difusió del cooperativisme i la promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció cultural, professional i assistencial de l’entorn local i de la comunitat en general, així com la millora de la qualitat de vida, el foment del desenvolupament comunitari i les accions de protecció mediambiental.

El pressupost per a l’exercici 2017 és de 680 milers d’euros segons el desglossament que es mostra a continuació i es presentarà a la Assemblea General per la seva aprovació.

 

6.3.2 Fundació Caixa d’Enginyers

La Fundació Caixa d’Enginyers promou i utilitza el diàleg i els principis cooperatius per reforçar la cohesió social i fomenta iniciatives per solucionar els problemes que la nostra societat té plantejats en diferents àmbits. La Memòria Social de la Fundació detalla anualment les activitats que du a terme en els diferents àmbits d’actuació.

La Fundació Caixa d’Enginyers, entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, va néixer amb la voluntat de dur a terme el compromís social encarregant-se de gestionar els recursos destinats a la promoció de diverses activitats per al foment d’una societat més justa, lliure i cohesionada. 

El Patronat és l’òrgan responsable d’elaborar el pla anual de la Fundació en les línies d’actuació de la millora de la qualitat de vida, la reinserció social i laboral, especialment dels col·lectius més desfavorits, la protecció del medi natural i la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

En aquests sis anys de vida, la Fundació ha canalitzat bona part de les actuacions de caràcter social dutes a terme per Caixa d’Enginyers, i així s’ha consolidat com a vehicle per al desenvolupament del seu compromís social. Des del seu naixement, la Fundació ha impulsat més de 260 projectes, ha destinat més de 3 milions d’euros a col·laboracions i ha atorgat més de 200 beques i premis. Un total de 407 candidats s’han presentat als concursos per a emprenedors i més de 1.530 socis s’han inscrit a cursos.

Caixa d’Enginyers ha donat continuïtat a l’estratègia de gestió de carboni iniciada per la Fundació el 2011. Com cada any, el 2016 s’han compensat les emissions generades durant el període 2015 que no s’han pogut evitar a través del finançament de projectes de compensació d’emissions de la cartera de projectes de Clean CO2 Certified i així s’ha contribuït a la reducció de gasos d’efecte hivernacle. Concretament, s’han adquirit més crèdits de carboni del projecte Bandeira and Capelli Ceramics Project (Brasil), l’objectiu del qual és substituir l’ús de fusta nativa procedent de boscos en procés de desforestació per biomassa renovable existent a la regió, amb la conseqüent disminució d’emissions de GEH associades a l’activitat original. La consecució del projecte també presenta altres beneficis addicionals per a la població i el territori local.

 

6.3.3 Medi ambient

La protecció del medi ambient és un compromís incorporat a la nostra política de responsabilitat social corporativa. El nostre desenvolupament serà correcte sempre que sigui respectuós amb la gestió ambiental.

Algunes de les nostres principals iniciatives de millora de la gestió ambiental són, per exemple:

 • La minimització de consum de paper amb la introducció de criteris ambientals en el disseny dels documents operatius.
 • La potenciació de la banca digital, que permet interactuar amb els socis a través d’ordinadors i dispositius mòbils i enviar-los la correspondència electrònicament.
 • L’adquisició de paper amb l’etiqueta FSC, que acredita que procedeix de boscos gestionats de manera responsable.
 • L’ús d’equips i sistemes d’automatització i control en les oficines per reduir el consum d’energia.
 • L’ús de sistemes d’immòtica per a la climatització, la il·luminació i altres instal·lacions consumidores d’energia.
 • L’ús de bombetes de baix consum en les instal·lacions de les oficines.
 • La incorporació de mecanismes d’encesa automàtica a les zones de pas.
 • La compensació de les emissions de carboni generades per l’activitat de la Fundació amb el finançament de projectes de Clean CO2 Certified que contribueixen a la reducció de gasos d’efecte hivernacle.

Per la seva part, la Fundació ha donat continuïtat a diversos projectes rellevants relacionats amb la protecció de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic. D’una banda, ha mantingut la col·laboració amb Acciónatura per a la conservació dels boscos madurs i, de l’altra, ha compensat les emissions generades per l’activitat durant el període 2014-2015 mitjançant la compra de crèdits de carboni a través de Clean CO2 Certified en el marc de l’estratègia de gestió de carboni iniciada el 2011.

Molt important és l’estudi que, sota la col·laboració de la Fundació, està realitzant ESADE sobre l’”Economia baixa en carboni” i que es presentarà el 2017 en els sectors principals com són l’alimentació i el món financer. Es pretén sensibilitzar la població en temes relacionats amb la petjada de carboni i ser un referent en el nostre país.

Per primera vegada estem realitzant l’Informe de Sostenibilitat 2015 de Caixa d’Enginyers que s’elabora seguint les directrius de la Guia G4 de GRI (Global Reporting Initiative).

Amb l’objectiu de disposar el certificat d’ús exclusiu d’”Energia Verda”, a finals del 2016 es va contractar amb Endesa el subministrament per a totes les empreses del Grup d’”Energia Verda” (fonts renovables).

 

6.3.4 Inversió socialment responsable

La clara vocació a respectar i promoure la Inversió Socialment Responsable ens ha dut a ser actius en les propostes als socis i en la forma de ser i entendre la relació amb ells.

Serveixin d’exemple les següents fites:

 • Som la primera i única cooperativa de crèdit que des de 2016 és membre de Spainsif, una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades en promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya. La missió del Fòrum Espanyol d’Inversió Socialment Responsable és fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d’inversió i així contribuir al desenvolupament sostenible.
 • Oferim alternatives d’inversió als nostres socis.
 • Fonengin ISR (fons d’inversió)
 • Global Sustainability ISR (pla de pensions)

Els dos productes lideren les seves respectives categories i tenen un alt valor de reputació.

D’altra banda, des de 2014 Caixa Enginyers Gestió està adherida als principis d’inversió responsable coneguts com a principis PRI d’àmbit internacional. PRI és una organització la iniciativa de la qual és promoure l’aplicació de criteris extrafinancers en la presa de decisions d’inversió. Els seus principals promotors són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, ambdues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

El fet de formar part d’aquesta organització suposa donar, per a Caixa d’Enginyers Gestió, SGIIC, un pas més cap a un model de gestió sostenible, de tal manera que reafirma la seva estratègia de consolidació i manté la seva visió de creixement a llarg termini.

 

 

 

 

 

< Socis Entorn Macroeconómic >