castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

9.4 Solvència

La taxa reduïda de morositat, la col·lateralització elevada del crèdit, la fortalesa de les provisions constituïdes i l’exposició reduïda a altres riscos, juntament amb una estructura adequada de recursos propis, es tradueixen en el nivell elevat de solvència del Grup.

 

 

  

La ràtio de capital total se situa, al tancament de l’exercici 2016, en el 15,64% (14,82% sense incloure els resultats assignables a reserves), substancialment per sobre del mínim exigit legalment.

La ràtio de capital total mesura la relació entre els requeriments de capital i els recursos propis i, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 575/2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió (CRR), amb la Directiva 2013/36/UE, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió (CRD IV), i amb Pilar 1, ha de ser superior al 8,625%.

Així mateix, el superàvit de capital total a nivell consolidat s’ha situat, al tancament de l’exercici 2016, en 67 milions d’euros.

El Common Equity Tier 1 (CET1) del Grup Caixa d’Enginyers, amb dades al tancament de l’exercici 2016, és de 139.800 milers d’euros, i la seva ràtio se situa en el 14,59% (13,78% sense incloure els resultats assignables a reserves), substancialment per sobre de l’exigit legalment.

Així mateix, aplicant els criteris previstos per al final del període transitori, el Grup Caixa d’Enginyers assoleix una ràtio CET1 fully loaded del 16,47%, inclòs el resultat net retingut corresponent a l’exercici, la qual cosa representa un excedent de 90 milions d’euros sobre el mínim CET1 fully loaded regulador del 7% per Pilar 1, que inclou el 2,5% de coixí de conservació de capital.

 

< Gestió del risc Comptes Anuals i Informe de Gestió >